Печат

В Русия ще снимат анимационен филм за Настрадин Ходжа

Лентата ще е съвместно производство с Турция, Казахстан и Узбекистан

Турция ще под­крепи анимаци­он­ния филм на сту­дия „Базе­левс” за попу­ляр­ния герой от източ­ния фолк­лор. Това е пър­вата голяма копро­дукция между Русия и Турция. Режисьор на филма е Тимур Бекмам­бе­тов, съобщава РГ. „Базе­левс” има наме­ре­ние да съз­даде от про­екта за Настра­дин Ходжа цяла все­лена — освен анимаци­ята, сту­ди­ята работи по сериал, комикси и VR-​проект. Сред анимаци­он­ните про­екти, чийто про­дуцент е била рус­ката сту­дия, са „Смеша­рики. Начало”, „Снеж­ная коро­лева” и „Алиса знает, что делать”, а Тимур Бекмам­бе­тов заедно с Тим Бъртън през 2022 г. про­дуци­рат анимаци­он­ния филм „9” на режисьора Шейн Екер.

Турция е тре­тата страна, която под­крепя анимаци­он­ния про­ект за при­клю­че­ни­ята на Настра­дин Ходжа. През 2021 г. „Безе­левс” е склю­чил спо­ра­зуме­ние с агенци­ята за кинема­тография на Узбе­ки­стан и с казах­стан­с­ката кино­сту­дия „Казахфильм”.

Тур­ската страна финан­сира и откри­ва­нето на анимаци­онна школа, където спе­ци­а­ли­стите от „Базе­левс” да подгот­вят местни актьори и про­фе­си­о­нални худож­ници за 3D анимация. Подобни школи вече са открити в Узбе­ки­стан — в Таш­кент, и в Татар­стан — в Алме­ти­евск. Вече са обу­чени 300 души, от които 30 худож­ници анима­тори. Випуск­ниците са задействани в про­екта за Настра­дин Ходжа и в бъдеще ще могат да раз­ви­ват наци­о­нал­ната анимаци­онна инду­стрия, пояс­нява гене­рал­ният про­дуцент на „Базе­левс” Лала Рустамова.

Иде­ята за анимаци­он­ния про­ект за Настра­дин Ходжа е на режисьора Тимур Бекмам­бе­тов. През зимата на 2021 г. той е пред­ста­вил кук­лена поста­новка в Театъра на наци­ите в Москва. Геро­ите са били озву­чени от Кон­стан­тин Хабен­ски, Евге­ний Миро­нов и други известни артисти.