Печат

Денис Майданов ще продължи концертите си в зоната на СВО

Заслужи­лият артист на РФ, депу­татът от Думата Денис Май­да­нов има наме­ре­ние да направи нови концерти в зоната на спе­ци­ал­ната военна опе­рация, въпреки че в Украйна задочно е осъден на 15 години лиша­ване от сво­бода за „поку­ше­ние на тери­то­ри­ал­ната цялост на стра­ната”. Това съобщи той самият за ТАСС в Крим, където беше по слу­чай 9-​ата годиш­нина от при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим към Русия.

„Непременно ще имам концерти. Те ща са раз­лични, защото един може да е на КамАз вме­сто сцена, друг — в окопите, трети на площад или в Дво­рец на кул­ту­рата. Ще си върша рабо­тата нав­ся­къде, където имам възмож­ност да зара­д­вам хората, да под­крепя бойците — каза Май­да­нов. — Това е ясен знак, че пра­вим всичко пра­вилно, ние, хората, които стоим зад оте­че­ството си — в моя слу­чай — идео­логи­че­ски. Защото непременно трябва да се съз­да­ват песни, теат­рални поста­новки, други про­из­ве­де­ния на изку­ството, непременно трябва да ги има в тези години. И това, че от други страни — наши непри­я­тел­ски — идват санкции, още вед­нъж под­чер­тава, че нашите реше­ния са верни „

Той раз­каза, че след концер­тите си полу­чава много поздрави от фрон­то­вата линия и продължава да общува с воен­ните в бол­ниците. „Много разго­ва­ряме за какво вою­ваме, за при­чи­ните и след­стви­ята на СВО, исто­ри­че­с­ките препратки. Всичко разглеж­даме, изго­ва­ряме го. Потре­са­ващо е, когато се срещаш в бол­ниците с бойците, те нямат ника­кви съм­не­ния защо вою­ват, ясно раз­би­рат какво пра­вят. И дори още неоздра­вели, каз­ват: „Искам пак да се завърна в моята част, при моите момчета, на пред­ната линия”, добавя Майданов.

На 12 юни, на концерта в чест на Деня на Русия, който за първи път бе отбе­ля­зан в град Мели­топол, Запо­рожка област, Май­да­нов съобщи, че „лично, неед­но­кратно, като се започне от 2014 г., бях в Луган­с­ката и Донец­ката народна репуб­лика, в Крим”.