Печат

В Деня на поезията Русия отговoри със стихове на Багряна!

Рус­кият посла­ник у нас Елео­нора Мит­рофа­нова и дипло­мати от посол­ството реци­ти­раха сти­хо­тво­ре­ния по повод Све­тов­ния ден на пое­зи­ята на българ­ски и руски език — „Като слънце” на леген­дар­ната Ели­са­вета Баг­ряна и „Яну­ари”, на поета, есе­ист и пре­во­дач Вла­ди­мир Соколов.

КАТО СЛЪНЦЕ

Като зрънце,

като про­сено зрънце,

от кри­ла­тия вятър посято,

тя пони­ква несетно в душата

и порас­тва, класи и узрява.

Като птичка,

като мъничка птичка,

през морета от юг долетяла,

във сърцето невинно заспало,

тя си свива гнездо и запява.

Като слънце,

като божие слънце,

над живота ни кратък и беден,

и дори над деня ни последен

тя изгрява — гре­ховна и свята.

Като песен,

като май­чина песен,

нена­дейно в чуж­бина дочута,

пора­зява бег­леца залутан -

любо­вта — съве­стта на земята.

ЯНВАРЬ Б. Божилову

Идет мос­ков­ский снег в Софии

Вто­рые сутки напролет,

Как будто лебеди большие

Вершат свой веч­ный перелет.

И отды­хают, и взлетают.

И перья белые роняют.

Идет мос­ков­ский снег в Софии

Вто­рые сутки напролет.

Идет в Софии снег московский.

(Как без меня ты там, Москва?)

Идет на улице Раковский,

На Доб­руджа, дом № 2.

Сугробы белые спадают.

Сугробы белые взлетают.

Идет в Софии снег московский,

Каса­ясь щек едва-​едва.

Мете­лей белые чащобы.

Наутро новые сугробы,

Как лебеди, как журавли,

Взле­тят в искрящейся пыли,

Кры­лами белыми шурша,

Как дружбы чистая душа.

Проснусь в Москве.

В той синеве

Взгрустну как будто бы впервые:

Софийский снег идет в Москве…

Мос­ков­ский снег идет в Софии.

От сайта на Посолството

на Русия у нас