Печат

Министър Любимова критикува "Евровизия"

Пред­ста­ви­тел на Русия в „Евро­ви­зия” е певицата Манижа с песента Russia women. Песента пре­диз­вика бурни дис­ку­сии и беше кри­ти­ку­вана вклю­чи­телно от депу­тати от Думата заради „анти­рус­ките ценности”.

Мини­стърът на кул­ту­рата на Русия Олга Любимова смята, че мини­стер­ството не бива да участва в избора на пред­ста­ви­тел на Русия на меж­ду­на­род­ния песе­нен кон­курс. „Смя­там, че по принцип Мини­стер­ството на кул­ту­рата не бива да участва в избора за „Евро­ви­зия”, защото, честно казано, този кон­курс не е нищо осо­бено. Имаме друга пре­красна новина — орга­ни­зира се кон­курс „Рахма­ни­нов” за юби­лея на компо­зи­тора (150 години) — ето това е голяма радост… За мен голяма радост е и кон­кур­сът „Чай­ков­ски”. Убе­дена съм, че тези два кон­курса няма да се пре­си­чат, резул­та­тите от кон­курса „Рахма­ни­нов” ще ни зара­д­ват”, каза Любимова на засе­да­ние на Думата по култура.

Отго­ва­ряйки на въпрос, че в мини­стер­ството може да бъде пода­дена петиция по повод избора за „Евро­ви­зия”, Любимова каза, че за обсъж­дане на кон­курса и на кан­ди­да­тите има други площадки: „Честно казано, мен този кон­курс не ме инте­ре­сува осо­бено. Смя­там, че каче­ството му пре­диз­ви­ква безпо­койства… Той въобще няма ника­кво отноше­ние към кул­ту­рата и никога не имал”, заключи Любимова.

Евро­ви­зия” не се състоя мина­лата година заради пан­деми­ята. Тази година кон­кур­сът ще се про­веде от 18 до 22 май на аре­ната Ahoy в Ротер­дам с уча­сти­ето на изпъл­ни­тели от 41 страни. Но поради пан­деми­ята делегаци­ите ще са в нама­лен състав, както и жур­на­ли­стите. Още не е взето реше­ние дали в залата да при­съства публика.