Печат

Тодоровски-младши снима филм с Никита Ефремов

Млад­шето поко­ле­ние Тодо­ров­ски и Ефремов се обе­ди­ниха в нова про­дукция. Пьотр Тодоровски-​младши е внук на режисьора Пьотр Тодо­ров­ски и син на режисьора Вале­рий Тодо­ров­ски, а Никита Ефремов — син на заслужи­лия артист на РФ Михаил Ефремов и внук на знаме­ни­тия наро­ден артист на СССР Олег Ефремов. Тодо­ров­ски е режисьор, а Ефремов — изпъл­ни­тел на глав­ната роля във филма „Здо­ро­вый чело­век”, чиито снимки започ­наха на 22 март в Москва.

Сце­на­рият е също на Пьотр Тодо­ров­ски. Филмът ще бъде заснет от кино­компа­ни­ята 123 Producion на про­дуце­ните Вале­рий Федо­ро­вич и Евге­ний Никишов. „Здо­ро­вый чело­век” е драма за нрав­стве­ното безпо­койство — казва Пьотр Тодо­ров­ски. — През пър­вия сни­ма­чен ден, както винаги, изпи­тах паника и ужас, а и премръз­нах, защото снимахме на пър­зал­ката при минус 15 гра­дуса. Ира Старшен­баум и Никита Ефремов са пре­красни арти­сти и много точно попа­дат в типажа, опи­сан в сце­на­рия. Много се рад­вам, че тази исто­рия ги заин­тригува”, цитира думите му „Рос­сий­ская газета”.

Ефремов играе спорт­ния комен­та­тор Егор Тихо­нов, който се намира в кри­зата на сред­ната въз­раст. Оказ­вайки се сви­де­тел на чужда траге­дия, той я при­ема близко до сърцето си и става доб­ро­во­лец. Помага на майки на болни деца в онко­логи­ята, търси изчез­нали хора заедно със спа­си­те­лите от отряд „Лиза Алерт”. Но новият живот му коства много — лишава се от работа, едва не се раз­вежда с жена си (Ирина Старшен­баум), която трудно при­ема новия живот на съпруга си. Но и самият той се пита дали е тол­кова силен, за да извърви своя път от начало и докрай.

Имам пре­красни парт­ньори — Женя Тка­чук, Ира Старшен­баум, Даша Бала­ба­нова. С Пьотр Тодо­ров­ски вече снимахме заедно сери­ала „Полет” и без­условно с него е инте­ресно да се работи. Мисля, че ще напра­вим нещо, което ще помогне на хората без­опасно да прежи­веят няка­кви свои екс­тремни чув­ства”, казва Никита Ефремов.

Сним­ките на „Здо­ро­вый чело­век” ще продължат до май. Изли­за­нето на филма на екран е пла­ни­рано за 2023 година.