Печат

Композиторът на "Любэ" пише химн на ФСО

Заедно с посто­ян­ния си съав­тор поета Алек­сандър Шага­нов, авторът на пес­ните на „Любэ”, компо­зи­торът Игор Мат­ви­енко пише химн за Феде­рал­ната служба за охрана. „Наи­стина пиша музика за химн на ФСО, а сти­хо­вете са на Саша Шага­нов. Но засега още нищо не е утвър­дено и затова — без подроб­но­сти”, каза Мат­ви­енко, цити­ран от РИА „Новости”.

Шага­нов и Мат­ви­енко са автори вкю­чи­телно на знаме­ни­тата компо­зиция „Ком­бат”. За РИА „Ново­сти” Мат­ви­енко комен­тира „че да под­крепиш с пое­зия” хората, които изпъл­ня­ват сложни задачи, за него, като граж­да­нин на Русия, е голяма чест.