Печат

Художници от ХХI век рисуват Космоса

В гале­ри­ята Artstory от 8 април до 30 май ще бъде под­ре­дена излож­бата „Кос­мос наш!”. Там ще бъдат пред­ста­вени творби на худож­ници от ХХІ век, съобщава сайтът на гале­ри­ята. Излож­бата се про­вежда в годи­ната на изклю­чи­те­лен юби­лей — 60-​годишнината от пър­вия полет на човек в Кос­моса. В мул­ти­дис­ци­пли­нар­ния про­ект се експо­ни­рат 40 худож­ници от Москва и раз­лични гра­дове на Русия”, се казва в съобще­ни­ето, цити­рано от ТАСС.

Сред худож­ниците са Мария и Наташа Арендт, Кон­стан­тин Батин­ков, Вяче­слав Колей­чук, Олга Сол­да­това, Кирил Кто и други. Орга­ни­за­то­рите на излож­бата отбе­ляз­ват, че твор­бите са раз­лични не само по тех­ни­че­ско въплъще­ние — 3D печат, живопис, скулп­тура, бро­де­рия и пр., но и по стил и сми­съл на изпълнението.

Всички те са художе­ствена интер­пре­тация, демон­стри­раща отноше­ни­ето на авто­рите към полета на Гага­рин, към небето, раке­тите, кос­мо­нав­тите, спът­ниците, знаме­ни­тите учени и кон­струк­тори”, се казва в съобще­ни­ето на пре­служ­бата на галерията.