Печат

"Атомфлот" строи нови атомни ледоразбивачи за Арктика

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Север­ният мор­ски път скоро ще има два нови уни­вер­сални серийни атомни ледо­раз­би­вача, които ще помогнат за целого­дишна навигация по марш­рута. „Атомфлот”, която е част от „Роса­том”, и Бал­тийският завод подпи­саха дого­вор за стро­и­тел­ство на пети и шести ледо­раз­би­вач по про­ект 22220. Въвеж­да­нето им в експло­атация е пла­ни­рано съо­т­ветно за 2028 и 2030 година.

По про­екта в момента се строят трети и четвърти