Печат

Гигантските миди във Волга дошли от Китай

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Рус­ките био­лози са уста­но­вили, че гигант­ските миди, които през послед­ните години често се срещат в дол­ното тече­ние на река Волга, са от китайски про­из­ход. Това съобщи за ТАСС дирек­торът на Центъра за цялостно про­уч­ване на Арк­тика в Урал­ския клон на Рус­ката ака­демия на нау­ките Иван Болотов.

През 2019 година жите­лите на дол­ното тече­ние на Волга все по-​често започ­ват да откри­ват без­зъбки (слад­ко­водни миди от семейство Anodonta, които достигат дължина до 25 см.). Ларвите на меко­те­лите са гло­хи­дии, които пара­зи­ти­рат по хри­лете на рибите. Разпро­стра­нени са най-​вече във водо­еми с бав­но­те­чаща вода в Евра­зия и Америка.

Неот­давна сним­ките на тези гигант­ски миди бук­вално заляха соци­ал­ните мрежи и за тях започ­наха да пишат и меди­ите. Ето защо био­ло­зите от Архангелск, орга­ни­зи­раха експе­диция по Волга.

Мест­ните учени комен­ти­раха, че става дума за промени в климата, в резул­тат на което мест­ните видове са порас­нали и т.н. Но мест­ните видове никога не рас­тат до 2025 см и стана ясно, че това явно е няка­кво наше­ствие. Про­ведоха се редица гене­тични изслед­ва­ния на тези меко­тели и неоча­к­вано се оказа, че това са видове, харак­терни за реките на Китай”, раз­каза Болотов.

Уче­ните са уста­но­вили, че във Волга има два вида без­зъбки, които не се раз­ли­ча­ват визу­ално, а само гене­тично. Еди­ният вид е харак­те­рен за река Яндзъ, а вто­рият живее в река Сонгхуа, при­ток на Амур. През 60-​те и 70-​те години на мина­лия век био­ло­зите завъж­дат малки риби от басей­ните на тези реки във водо­емите в Казах­стан и някои репуб­лики на СССР.

Тези риби са били транспор­ти­рани от Китай. Сред видо­вете е имало бял амур, тол­сто­лоб и редица други дале­ко­източни видове. Оказа се, че мла­дата риба не е била про­ве­ря­вана за нали­чие на някои пара­зити и покрай това на тери­то­ри­ята на Казах­стан и Румъ­ния са били вне­сени и китайс­ките миди без­зъбки”, поясни рус­кият учен.

По думите му, в Казах­стан меко­те­лите са се адап­ти­рали успешно и сега оби­тават езе­рото Бал­хаш. В Русия без­зъб­ките са се озо­вали в нача­лото на 2000-​те години. „Най-​вероятно те са били вне­сени заедно с рибите от Казах­стан в реките Ени­сей, Об и Волга”, поясни още той.

В Ени­сей и Об усло­ви­ята за топло­лю­би­вите без­зъбки са сурови, поради което те оби­тават само някои места в тези реки в бли­зост до ТЕЦ-​овете. В дол­ната част на Волга обаче без­зъб­ките са в благопри­ятна среда.

Открихме много неоча­к­вана ситу­ация — дол­ното тече­ние на Волга е бук­вално залято с тези меко­тели. На места броят им сред всички меко­тели достига 2030%, а това води до редица про­блеми. Тъй като китайс­ките без­зъбки са зна­чи­телно по-​едри от мест­ните видове, те изт­лас­кват мест­ните меко­тели и насе­коми, които пък пред­став­ля­ват храна за рибите, вклю­чи­телно есет­рови. Освен това, ларвите на тези без­зъбки пара­зи­ти­зи­рат върху мест­ните видове риби. В резул­тат на това рибите отде­лят веще­ства, поради които мест­ните пара­зити не могат да се раз­ви­ват по тях”, раз­каза Боло­тов. Спо­ред него, према­хва­нето на при­шълците от Волга е почти невъзможно, тъй като те вече са се интегри­рали в еко­си­стемата. Сега е важно да се уста­нови, дали китайс­ките видове са се разпро­стра­нили и в други реки на Русия, освен в Ени­сей, Об и Волга.

По-​рано с наше­стви­ето на китайс­ките без­зъбки са се сблъскали и други европе­йски страни, в които меко­те­лите са били вне­сени от Румъ­ния. Сега уче­ните в тези страни активно наблю­да­ват разпро­стра­не­ни­ето им.