Печат

В Новосибирск унищожават COVID-19 за 40 секунди

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Учени в Ново­си­бирск са раз­ра­бо­тили уни­кална концепция за унищожа­ване на вирусни пато­гени с помощта на фото­ди­намична терапия, съобщи „Рос­сий­ская газета”. В Русия фото­ди­намич­ната терапия се използва за лече­ние на някои форми на зло­ка­че­ствени ново­об­ра­зу­ва­ния, поясни изданието.

За първи път уче­ните от Ново­си­бирск са изслед­вали лазер­ния метод на фото­ди­намична терапия за инак­ти­ви­ране на коро­на­ви­ру­сите, като използ­вали домашни фото­сен­си­би­ли­за­тори и някои оцве­ти­тели, известни в медицината.

В хода на експе­римен­тите виру­со­ло­зите от НПО „Век­тор” са открили нови анти­ви­русни свойства на рус­кия препа­рат „Рада­хло­рин”, който се използва за про­ти­во­туморна фото­ди­намична терапия. Уче­ните са дока­зали анти­ко­вид­ните ефекти на све­тов­но­из­вест­ното баг­рило — мети­ле­ново синьо.

Виру­сът може да се унищожава за 40 секунди с помощта на лазерни енергийни потоци с ниска мощ­ност и незна­чи­телни коли­че­ства лекар­ствени фото­сен­си­би­ли­за­тори”, съобщи прес­служ­бата на Ново­си­бир­ския държа­вен университет.

Резул­та­тите от изслед­ва­нето са пока­зали, че клетъч­ните кул­тури, зара­зени с вируса SARS-​CoV-​2 се леку­ват чрез фото­ди­намична терапия. Уче­ните от Ново­си­бирск препоръч­ват новият метод да се въведе в кли­нич­ната прак­тика за лече­ние и про­ти­вопо­ста­вяне на COVID-​19.