Печат

Във Франция започна сглобяването на реактора ИТЕР

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Във Франция беше про­ве­дена търже­ствена онлайн цере­мо­ния, поста­вяща нача­лото на мон­тажа на меж­ду­на­род­ния термо­яд­рен експе­римен­та­лен реак­тор ИТЕР*, в която участваха офици­ал­ните пред­ста­ви­тели на стра­ните в про­екта. В него си сътруд­ни­чат 35 страни, като важна роля, освен държавите-​членки на ЕС, имат Русия, САЩ, Индия, Китай, Южна Корея и Япо­ния, съобщиха от прес­служ­бата на „Роса­том”. В про­екта има макар и малка българ­ска група.

ИТЕР е експе­римен­та­лен термо­яд­рен реак­тор, бази­ран на концепци­ята за токамак — руска научна раз­ра­ботка, която използва маг­нитно поле за удър­жане на гореща плазма в т.нар. „торус” (вър­тящ се три­изме­рен кръг). В осно­вата на гори­вото за реак­тора, който ще работи на принципа на син­теза, са мор­ска вода и литий.

Най-​големият меж­ду­на­ро­ден про­ект цели да постигне и въз­про­из­веде термо­яд­ре­ната енергия на слънцето. Това е научен мега-​проект, който въз­наме­рява да покаже, че е възможно да се кон­тро­лира термо­яд­рен син­тез в инду­стри­а­лен мащаб. Изграж­да­нето на ИТЕР може да осигури на чове­че­ството надеж­ден източ­ник на евтина и чиста енергия, ефек­ти­вен в продълже­ние на мили­они години. Сгло­бя­ва­нето и мон­тажът на токамака е изклю­чи­телно важно съби­тие за све­тов­ната наука.

В цере­мо­ни­ята, отбе­ляз­ваща исто­ри­че­ския момент, дистанци­онно уча­стие взе пре­зи­дентът на Франция — стра­ната дома­кин на про­екта — Ема­нуел Мак­рон. „Фактът, че САЩ, Русия, Китай, Япо­ния, Европа, Индия и Корея при­в­ли­чат най-​добрите си учени и експер­тиза в полза на обща кауза, е дока­за­тел­ство, че това, което сближава хората и наро­дите, е много по-​силно от това, което ги разе­ди­нява”, отбе­ляза в речта си френ­ският президент.

В рам­ките на съби­ти­ето говори и гене­рал­ният дирек­тор на ИТЕР Бер­нар Биго, който направи вир­ту­ална оби­колка на обекта.

При­вет­ствие от пре­зи­дента на Рус­ката феде­рация Вла­ди­мир Путин беше про­че­тено от гене­рал­ния дирек­тор на рус­ката корпо­рация „Роса­том” Алек­сей Лиха­чов: „ИТЕР, който се превърна в най-​големия меж­ду­на­ро­ден научно-​технически про­ект, е ярък при­мер за ефек­тивно и вза­имо­изгодно много­странно сътруд­ни­че­ство. Както е известно, Русия е една от стра­ните осно­ва­телки на тази иници­а­тива, при­звана да даде важен при­нос за гаран­ти­ране на енергий­ната сигур­ност на чове­че­ството и да играе активна роля в ней­ното реа­ли­зи­ране. В осно­вата на про­екта ИТЕР стои раз­ра­бо­те­ната в Русия концепция за инста­лаци­ята „токамак”. Сега про­ектът нав­лиза в реша­ващата фаза на сво­ята реа­ли­за­ция. Това ни дава осно­ва­ние да вяр­ваме, че целите му ще бъдат постиг­нати в набе­ля­за­ните сро­кове и в обо­зримо бъдеще ще можем да полу­чим уни­ка­лен по сво­ята мощ­ност и сигур­ност източ­ник на енергия. Него­вата експло­атация без съм­не­ние ще допри­несе за постигане на устой­чиво ико­номи­че­ско раз­ви­тие и повиша­ване каче­ството на живот на мили­они хора”. В обръще­ни­ето си Вла­ди­мир Путин благо­дари на всички, които през годи­ните са рабо­тили по про­екта ИТЕР.

Русия допри­нася за меж­ду­на­род­ния про­ект по няколко начина: гаран­тира финан­си­ране за бюджета на орга­ни­за­ци­ята ИТЕР, про­из­вежда и доставя 25 вида сложно обо­рудване от най-​висока класа и осигу­рява руски пер­со­нал на място за завършване на про­екта. От руска страна отго­вор­ната компа­ния в рам­ките на про­екта е рус­ката държавна корпо­рация „Роса­том”. Уча­сти­ето й се под­крепя от научни и инже­нерни екипи от раз­лични предпри­я­тия в цяла Русия, подоб­рява сътруд­ни­че­ството с други инсти­туции и орга­ни­за­ции и осигу­рява обу­че­ни­ето на ква­лифици­рани спе­ци­а­ли­сти в редица руски университети.

Гене­рал­ният дирек­тор на „Роса­том” заяви, че нача­лото на сгло­бя­ва­нето на реак­тора е най-​важното съби­тие за цялата термо­яд­рена общ­ност и за цялата све­товна наука. „Важно е, че въпреки огра­ни­че­ни­ята, при­чи­нени от епи­деми­ята от коро­на­ви­рус, сгло­бя­ва­нето и мон­таж­ните дей­но­сти започ­ват по график. Сега основ­ното пре­диз­ви­ка­тел­ство за всички нас е да осигу­рим свое­време­нен мон­таж и сгло­бя­ване на инста­лаци­ята и да полу­чим пър­вата плазма до края на 2025 г. Това ще демон­стрира съгла­су­ва­но­стта на действи­ята на всички участ­ници в про­екта и висо­ката ефек­тив­ност на меж­ду­на­род­ното сътрудничество”.

Той също отбе­ляза, че про­ектът ИТЕР е ярък при­мер за открито научно и тех­но­логично сътруд­ни­че­ство, под­чер­та­вайки, че Русия изпъл­нява задълже­ни­ята си в про­екта ИТЕР да даде своя при­нос в натура и чрез финан­си­ране в строго съо­т­вет­ствие с графика.

От 2007 г., когато стар­тира про­ектът ИТЕР, това е най-​големият научен про­ект в исто­ри­ята — както откъм слож­ност и раз­ходи, така и от гледна точка на потенци­ал­ното му зна­че­ние за чове­че­ството. В много отноше­ния, спо­ред резул­та­тите от него, ще можем да преце­ним дали термо­яд­ре­ната мечта за неиз­черпаем и без­опа­сен източ­ник на енергия ще се превърне в реал­ност на 21-​ви век”, комен­тира Вик­тор Илги­со­нис, член на Меж­ду­на­род­ния съвет на ИТЕР, дирек­тор на научно-​техническите изслед­ва­ния и раз­ра­ботки на „Росатом”.

Иде­ята за изграж­дане на меж­ду­на­ро­ден термо­яд­рен реак­тор е пър­во­на­чално въве­дена през 1985 г. от Михаил Гор­ба­чов и под­крепена от пре­зи­ден­тите на САЩ Роналд Рейгън, на Франция — Фран­соа Мите­ран и преми­ера на Вели­ко­бри­та­ния Марга­рет Тачър.

*Пър­во­на­чално наиме­но­ва­ни­ето ITER е обра­зу­вано като съкраще­ние от английското назва­ние International Thermonuclear Experimental Reactor (меж­ду­на­ро­ден експе­римен­та­лен термо­яд­рен реак­тор). Пона­сто­ящем то офици­ално не се счита за абре­ви­а­тура на израза, а се свързва с латин­ската дума iter (път).