Печат

Археолози намериха "хладилника" на Петър I

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

В Санкт Петер­бург по време на рестав­раци­ята на помеще­ни­ята в дво­реца на Алек­сандър Мен­ши­ков архео­ло­зите са открили дре­вен „хла­дил­ник”, където се е съхра­ня­вала хра­ната, пред­на­зна­чена за при­емите на Петър I и него­вия анту­раж. Това съобщи прес­служ­бата на Санктпе­тер­бург­ския държа­вен уни­вер­си­тет (СПбГУ), цити­рана от „Рос­сий­ская газета”.

Спо­ред съобще­ни­ето, служи­тели на лабо­ра­то­ри­ята по архео­логия, исто­ри­ческа социо­логия и кул­турно наслед­ство, внима­телно разгло­бя­вали лед­ника в продълже­ние на 10 дни, за да могат да го реста­ври­рат впоследствие.

Хла­дил­ни­кът”, както го нари­чат архео­ло­зите, всъщ­ност пред­став­лява малко дървено помеще­ние за съхра­ня­ване на хра­ни­телни про­дукти. Преди изоб­ре­тя­ва­нето на хла­дил­ниците в Русия, именно такива „хла­дил­ници” са били използвани нав­ся­къде, но подобни кон­струкции почти не са оце­лели във времето. Затова нами­ра­нето на такъв „хла­дил­ник” от пър­вата четвърт на XVIII век е голям успех за рус­ките архео­лози, още повече, че обектът е много добре запазен.

Всъщ­ност площта от „хла­дил­ника”, която се е използ­вала за съхра­ня­ване на храна, е срав­ни­телно малка, тъй като по-​голямата част от помеще­ни­ето е била запъл­нена с лед. Този лед се е взимал всяка про­лет от замръз­на­лите води на река Нева. Подът на помеще­ни­ето се е пости­лал с огромни кубове от този лед, а отгоре се наре­ждали дървени дъски или слама, върху които се поста­вяла храната.

В нача­лото на XIX век по време на ремонтни работи в дво­реца „хла­дил­ни­кът” е бил запъл­нен с пръст и това вдиг­нало нивото на пода. Всъщ­ност благо­да­ре­ние на това кон­струкци­ята се е запа­зила до днес. В раз­коп­ките на обекта са участвали архео­ло­зите от СПбГУ и рестав­ра­то­рите на Държав­ния музей Ерми­таж в Санкт Петер­бург. Те пла­ни­рат да реста­ври­рат и кон­сер­ви­рат частите на „хла­дил­ника”, като в бъдеще да го изложат в помеще­ни­ето, където е наме­рен в каче­ство на музеен експонат.