Печат

На Сахалин откриха неизвестно същество

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

След силна буря на Саха­лин в Долин­ския район тури­сти се натък­нали на труп на неиз­ве­стен мор­ски оби­та­тел. Това ста­нало на брега на Охот­ско море, уточни изда­ни­ето „Саха­лин и Курилы”. Тялото на неиз­вест­ното съще­ство е било дълго няколко метра, а сним­ките на наход­ката вече са оби­ко­лили соци­ал­ните мрежи. Така внима­ни­ето на уче­ните от фили­ала на Общо­рус­кия науч­но­из­сле­до­ва­тел­ски инсти­тут по рибар­ство и оке­а­нография (ВНИРО) е било при­вле­чено към необи­чай­ната находка. От там вече обявили няколко вер­сии относно вида на живот­ното. Спо­ред уче­ните, най-​вероятно става дума за Севе­рен черен кит или Клю­ному­цу­нест кит на Кювие, които оби­тават мор­ските дъл­бини край Саха­лин. Те изклю­чи­телно рядко се озо­ва­вали на брега, уточ­нили от вуза. Тъй като по снимка е трудно да се опре­дили видът на живот­ното, пред­стоят изслед­ва­ния на про­бите, взети от мор­ското животно.