Печат

"Роскосмос" подготвя "поправки на Зевс" за американската "Артемида"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Русия ще подготви „поправки на Зевс” към спо­ра­зуме­ни­ето за аме­ри­кан­с­ката лунна програма „Артемида” (Artemis). Това заяви гене­рал­ният дирек­тор на „Рос­кос­мос” Дмит­рий Рого­зин, цити­ран от ТАСС.

Съще­ствува спо­ра­зуме­ние „Артемида”. Както зна­ете, Артемида е била гръцка богиня. Сега подгот­вяме поправки на Зевс към това спо­ра­зуме­ние”, пошегува се той.

Рого­зин също отбе­ляза, че без зна­че­ние как върви раз­ви­ти­ето на програмата „Артемида”, рус­ката транспортна кос­ми­ческа система за дълги раз­сто­я­ния трябва да бъде свър­зана с такава аме­ри­кан­ска кос­ми­ческа система, за да може при необ­хо­димост руски кораб да се скачи с лун­ната аме­ри­кан­ска станция.

Как ще се решава този въпрос, пред­стои да обсъдим”, уточни ръко­во­ди­те­лят на „Рос­кос­мос” и добави, че Русия може да има свои наци­о­нални пла­нове за лун­ната програма.

При­пом­няме, че през про­летта на 2019 година NASA анон­сира про­екта на лун­ната програма „Артемида” (Artemis), която ще се състои от три етапа. Пър­вият от тях (Artemis 1) пре­дви­жда безпи­ло­тен полет на кос­ми­че­ския кораб „Орион”, инста­ли­ран на раке­тата Space Launch System (SLS), около Луната и връща­нето му на Земята.

Вто­рият етап (Artemis 2) пре­дви­жда полет около есте­стве­ния спът­ник на Земята с екипаж на борда. В тре­тата фаза на миси­ята (Artemis 3) NASA пла­нира кацане на аст­ро­навти на Луната през 2024 година, които след това да бъдат изпра­тени на Марс — при­бли­зи­телно в сре­дата на 30-​те години. Пър­вият етап от програмата е пла­ни­ран за 2021 година, вто­рият — за 2023 година.

Мина­лия втор­ник дирек­торът на NASA Джеймс Бри­ден­стийн про­веде вир­ту­ална цере­мо­ния за подпи­сване на редица „спо­ра­зуме­ния на Артемида” със седем държави: Австра­лия, Вели­ко­бри­та­ния, Ита­лия, Канада, Люк­сем­бург, Обе­ди­не­ните араб­ски емир­ства (ОАЕ) и Япо­ния, макар и много от подпи­са­лите никога да не са стъп­вали на Луната, Изне­на­д­ващо е, че Русия и Китай не бяха поканени.

Спо­ра­зуме­ни­ето „Артемида”, пред­ложено през май 2020 година за полага­нето на разумни гра­ници за нарастващия брой държави, които искат да изра­зят пре­тенция към един­стве­ния сате­лит на Земята, беше офици­ално раз­крито на 13 октом­ври. Оза­гла­вен „Принципи за сътруд­ни­че­ството в цивил­ното изслед­ване и упо­треба на Луната, Марс, коме­тите и асте­ро­и­дите за мирни цели”, документът от 18 стра­ници очер­тава твърдо гра­ниците на ста­рото Спо­ра­зуме­ние за кос­ми­че­ското про­стран­ство. При­пом­няме, че по-​старият документ забра­нява на която и да е страна да пре­дя­вява пре­тенции към небесни тела.

На свой ред гене­рал­ният дирек­тор на „Рос­кос­мос” Дмит­рий Рого­зин изрази соб­стве­ните си при­тес­не­ния, като нарече програмата „Артемида” (Artemis) „твърде аме­ри­ка­ноцен­трична”, за да се включи Русия в нея. По-​рано той дори описа про­екта като лунна „инва­зия”. Дмит­рий Рого­зин много­кратно е изра­зя­вал неодоб­ре­ни­ето си за поли­ти­за­ци­ята от Вашинг­тон на сате­лита на Земята, който не би тряб­вало да при­над­лежи на нито една страна по Дого­вора за кос­ми­че­с­ките про­стран­ства от 1967 г.

Рого­зин сравни аме­ри­кан­с­ката доми­нация в про­екта „Артемида” с НАТО, опи­свайки го така:„Там, в центъра е Аме­рика, всички други трябва да помагат и плащат” и добави, че Русия няма инте­рес да предо­ставя надежд­но­стта си на подо­бен егоцен­три­чен проект.

Рос­кос­мос” и Китай­с­ката наци­о­нална кос­ми­ческа адми­ни­страция вече обсъдиха дву­стран­ното сътруд­ни­че­ство, вклю­чи­телно по лун­ната програма, чрез видео­конфе­ренция, съобщи в поне­дел­ник Дмит­рий Рого­зин, цити­ран от ТАСС.

Меж­ду­временно гене­рал­ният дирек­тор на „Рос­кос­мос” на стра­ницата си в Twitter благо­дари на колегите си за поста­ве­ния све­то­вен рекорд на „Союз МС-​17″.

Той им благо­дари за уме­ни­ето да поемат рис­кове и постиг­на­тия резул­тат — све­то­вен рекорд за ско­рост на полета на пило­ти­ра­ния кос­ми­че­ски кораб „Союз МС-​17″, доле­тял до Меж­ду­на­род­ната кос­ми­ческа станция само за три часа и три минути.

Благо­даря на всички мои другари — от главни кон­струк­тори до редови стар­ти­ращи кадри за тех­ния отго­во­рен под­ход към рабо­тата, все­от­дай­ния труд, спо­соб­но­стта им да поемат рис­кове и за бле­стящия резул­тат — поста­ве­ния све­то­вен рекорд за ско­рост по време на кос­ми­че­ски полет (на „Союз МС-​17″) до МКС”, написа Рого­зин в Twitter.

Рус­кият кос­ми­че­ски кораб стар­тира на 14 октом­ври в 8,45 (моск.време) от кос­мо­д­рума Байко­нур. На борда с екипаж в състав: рус­ките кос­мо­навти Сергей Рижи­ков и Сергей Куд-​Сверчков и аме­ри­кан­с­ката аст­ро­навтка Кет­лин Рубинс. Тримата стиг­наха до МКС само след две оби­колки на Земята, което се случва за първи път в исто­ри­ята на чове­че­ството. Преди години същият път се изми­на­ваше от кора­бите за две дено­нощия. През послед­ните седем години пило­ти­ра­ните „Союз” стигаха до станци­ята за около шест часа и това се смя­таше за рекорд.