Печат

"От Винта!" в София събра деца и младежи от различни държави

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

На 2224 октом­ври Рус­кият културно-​информационен център в София (ул.Шипка №34) ще бъде дома­кин на вто­рия Меж­ду­на­ро­ден фести­вал за научно-​техническо твор­че­ство на деца и мла­дежи „От Винта!”

В него ще участват над 120 млади инже­нери от Русия, Бълга­рия, Сър­бия, Румъ­ния, Украйна, Турция и Гърция и др.

Търже­стве­ното откри­ване ще се състои в 12.00 ч. на 22 октом­ври 2020 година в Рус­кия културно-​информационен център в София.

Сред участ­ниците във фести­вала са големи меж­ду­на­родни експерти в областта на ино­ваци­ите. Един от участ­ниците в дело­вата програма ще бъде съос­но­ва­те­лят и управ­ля­ващ дирек­тор на компа­ни­ята Hozint — Horizon Intelligence (Белгия) Едо­ардо Камили, випуск­ник на програмите IVLP (САЩ) и „Млади лидери на Европа до 40 години”, носи­тел на награ­дата на Microsoft Innovation Center (2014). Той ще говори за използва­нето на изку­стве­ния инте­лект в областта на сигур­но­стта и управ­ле­ни­ето на риска.

По време на фести­вала ще бъдат пред­ста­вени учи­лищни и сту­дент­ски про­екти от раз­лични обла­сти: авиация и кос­мо­нав­тика, транспорт и маши­но­стро­ене, ИТ тех­но­логии и изку­ствен инте­лект, еко­логия и сел­ско стопан­ство, кора­бо­стро­ене и др.

В рам­ките на дело­вата програма на фести­вала се пла­ни­рат над 100 меропри­я­тия, вклю­чи­телно науч­ната конфе­ренция „Тех­ни­че­ско и научно твор­че­ство за деца и мла­дежи: вчера, днес, утре”, кръгли маси по раз­лични аспекти на тех­но­логич­ното раз­ви­тие, спе­ци­а­ли­зи­рани майс­тор­ски кла­сове, лекции по изку­ствен инте­лект и ИТ тех­но­логии, срещи по инте­реси, раз­кази за исто­рии на успеха.

В допъл­не­ние, редица меропри­я­тия във фести­вала „От Винта!” ще бъдат посве­тени на 75-​тата годиш­нина на ядре­ната инду­стрия в Русия.

Също така по време на фести­вала ще се про­веде „Сед­мица на кос­ми­че­ското брат­ство”, по време на която българ­ските летци-​космонавти ще се срещ­нат с участ­ниците, ще бъде пока­зана уни­кална хро­ника на първите стъпки в изслед­ва­нето на Кос­моса, научни и обра­зо­ва­телни филми за Все­ле­ната, ще бъде открита и спе­ци­а­ли­зи­рана фотоизложба.

Също така в рам­ките на фести­вала ще се про­веде меж­ду­на­род­ният етап на кон­курса „МултПром-​2020″, ще бъде експо­ни­рана фото­из­лож­бата на про­екта „Инже­нери на Побе­дата”, ще бъде пред­ста­вена фото­из­ложба на рари­тети от фонда на Рус­кия музей на кос­мо­нав­ти­ката, а също ще има про­жекции на анимаци­онни и докумен­тални научно-​популярни филми, както и научно шоу с уча­стие на сту­дент­ски колек­тиви от вузо­вете на България.

Вто­рият меж­ду­на­ро­ден фести­вал за научно-​техническо твор­че­ство на деца и мла­дежи „От Винта!” в Бълга­рия се про­вежда под еги­дата на Мини­стер­ството на промиш­ле­но­стта и търго­ви­ята на Русия, с орга­ни­за­ци­он­ното съдействие на пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство в Репуб­лика Бълга­рия, Рус­кото търгов­ско пред­ста­ви­тел­ство в Бълга­рия, с под­крепата на Фонда за раз­ви­тие на промиш­ле­но­стта, Обе­ди­не­ната кора­бо­стро­и­телна корпо­рация, хол­динга „Руски хели­ко­птери”, компа­ни­ята „Росбо­ро­некспорт”, в парт­ньор­ство с Роса­том, Наци­о­нал­ния българ­ски клуб на ЮНЕ­СКО и Фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие за Бълга­рия”. Парт­ньор на научно-​образователния блок е МИЦ „Компо­зити на Русия” при МДТУ „Н. Е. Бауман”.

Рус­кия културно-​информационен център в София кани всички жела­ещи да посе­тят Вто­рия Меж­ду­на­ро­ден фести­вал за научно-​техническо твор­че­ство на деца и мла­дежи „От Винта!”.

Вход сво­бо­ден!

Фести­валът ще се про­веде при спазване на всички необ­хо­дими мерки във връзка с пан­деми­ята от COVID-​19.