Печат

В Крим разработиха ваксина срещу COVID-19, която се вдишва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Учени от Крим­ския феде­ра­лен уни­вер­си­тет „Вер­над­ски” са раз­ра­бо­тили вак­сина срещу COVID-​19. В съз­да­ва­нето на препа­рата спе­ци­а­ли­стите са използ­вали опита си не само във виру­со­логи­ята, но и в гене­ти­ката, съобщи РИА „Новости”.

Едно от пре­дим­ствата на вак­си­ната е в това, че тя може да се при­лага интра­на­зално, тоест про­сто да се вдишва. За препа­рата не са необ­хо­дими ника­кви инжекции. Всички етапи на тесто­вете на новата вак­сина ще започ­нат вед­нага след финансирането.

При­пом­няме, че към момента в Рус­ката феде­рация са реги­стри­рани две вак­сини срещу новия коро­на­ви­рус. Това са „Спут­ник V”, раз­ра­бо­тена от НИЦЕМ „Гама­лея” и препа­ратът „Эпи­В­ак­Ко­рона” на ново­си­бир­ския център „Век­тор”. Освен това в Центъра за изслед­ва­ния и раз­ра­бот­ване на иму­но­био­логични препа­рати към Рус­ката ака­демия на нау­ките „Чума­ков” сега се раз­ра­ботва жива ваксина.