Печат

Русия е лидер в електросамолетите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Рус­ките раз­ра­бот­чици изпре­вар­ват с 35 години водещи чуж­де­странни про­из­во­ди­тели в съз­да­ва­нето на елек­три­че­ски само­лет. Това съобщиха за ТАСС от прес­служ­бата на Фонда за пер­спек­тивни изслед­ва­ния (ФПИ).

На 5 фев­ру­ари в Ново­си­бирск се про­веде назем­ният етап на тестване на само­лет с пър­вия в света свръхпро­во­дящ елек­три­че­ски само­ле­тен двига­тел. Той е част от хибридна инста­лация, бази­рана на само­лета Як-​40.

Елек­три­че­ският ави­о­двига­тел с висо­ко­темпе­ра­турни свръхпро­вод­ници с мощ­ност 500 KW е съз­да­ден от компа­ни­ята „Суперокс” по дого­вор с ФПИ.

За зна­чимо наци­о­нално постиже­ние в областта на сило­вото електро-​движение може да се счита съз­да­ва­нето на единна система за енерго­снаб­дя­ване и елек­три­че­ско задвиж­ване, която няма ана­лог нито в серий­ното про­из­вод­ство, нито на ниво раз­ра­бот­ване от чуж­де­странни кон­ку­ренти. Уни­кал­ната научно-​техническа основа, полу­чена в рам­ките на про­екта, направи Русия лидер в съз­да­ва­нето на елек­три­че­ски само­лет като по този начин изпре­вари кон­ку­рен­тите с 35 години”, уточ­ня­ват от ФПИ.

От фонда съобща­ват също, че след­ващата стъпка е да се раз­ра­боти тех­но­логия за съз­да­ване на изцяло елек­три­че­ски само­лет, който ще направи Русия абсо­лю­тен лидер в пре­хода от тра­дици­онни само­лети към елек­три­че­ски лета­телни апа­рати ново поколение.

Раз­ра­бот­ва­нето на пър­вия реги­о­на­лен път­ни­че­ски само­лет с хибридна елект­роцен­трала ще бъде извършено от Цен­трал­ния инсти­тут за авиаци­онни двига­тели „П. И. Бара­нов”, компа­ни­ите „Тупо­лев”, която е част от „Ростех” и „Суперокс”.