Печат

Как се откриват антитела в домашни условия?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Руски учени раз­ра­бот­ват пре­но­сим уред за измер­ване на анти­тела към коро­на­ви­рус в човеш­кия орга­низъм в домашни усло­вия. Про­ектът се реа­ли­зира от учени от центъра НТИ (Наци­о­нална тех­но­логична иници­а­тива) „Циф­рово мате­ри­а­ло­зна­ние — нови мате­ри­али и веще­ства” и интер­дис­ци­пли­нар­ния инже­не­рен център „Компо­зити на Русия” към Мос­ков­ския държа­вен тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет „Н.Е.Бауман”(МГТУ), уточни „Известия”.

Устройството ще се състои от био­сен­зор и блок-​приставка към смарт­фон, който ще обра­ботва полу­че­ната информация. Оча­ква се системата да може да „вижда” анти­те­лата IgM и IgG, както и да ги раз­ли­чава едно от друго.

Принци­път на работа на устройството е да запи­сва промени в елек­три­че­с­ката про­во­димост (изме­не­ния в съпро­тив­ле­ни­ето), когато био­чув­стви­те­лен мате­риал вза­и­мо­действа с белтъци и с мар­кери на боле­стта. В слу­чая става дума за анти­тела, които орга­низмът изра­ботва при зара­зя­ване с коро­на­ви­рус”, раз­каза дирек­торът на НТИ Вла­ди­мир Нелюб.

За био­чув­стви­те­лен мате­риал ние използ­ваме ъптаймери. Това са къси, изку­ствено син­те­зи­рани пар­чета ДНК или РНК, които спе­ци­фично вза­и­мо­действат с мар­ке­рите на забо­ля­ва­нето”, поясни Иван Кома­ров, водещ инже­нер към „Компо­зити на Русия”.

По думите му, ъптайме­рите са вгра­дени в чип, покрит с про­во­дим редуци­ран слой графе­нов оксид. Когато те се свър­зват с мар­кери на боле­стта, в слу­чая с анти­те­лата, те при­до­би­ват допъл­ни­те­лен елек­трон или го губят. Това променя съпро­тив­ле­ни­ето на про­во­ди­мия слой. Токът, който преми­нава по него се уве­ли­чава или нама­лява, което уредът отчита.

Новото устройство ще при­лича на глю­комер (уред за измер­ване на кръв­ната захар). В спе­ци­ално про­зорче на сен­зора се поставя капка кръв и след 23 минути на екрана на уреда се появява резул­тат. Така човек ще раз­бира, дали има нали­чие на анти­тела към SARS-​CoV-​2 или няма и какво е тях­ното ниво.