Печат

Тестват парашут за кучета

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Парашут­ната система за десан­ти­ране на кучета ще премине изпи­та­ния до края на 2021 година. Това съобщиха от хол­динга „Технодинамика”.

Подобна система в Русия се съз­дава за първи път. Раз­ра­бо­тена е кон­струк­тор­ската докумен­тация и са про­ве­дени пред­ва­ри­телни изпи­та­ния. Държав­ният летателно-​изпитателен център на Мини­стер­ството на отбра­ната на Русия сега е силно нато­ва­рен, защото има много нова тех­ника. Но ако успеем да про­ве­дем държав­ните изпи­та­ния тази година, тогава през 2022 година нашата система може да бъде при­ета на въоръже­ние и да започне ней­ното серийно про­из­вод­ство”, каза глав­ният кон­струк­тор на парашутни системи на „Тех­но­ди­намика” Алек­сей Козин, цити­ран от РИА „Новости”.

Парашутът за кучета е съз­да­ден като допъл­не­ние на нова система за висо­чи­нен десант — чети­риго­диш­ната работа по нея е към края си и има за цел да разшири възмож­но­стите й. Системата за ока­ч­ване е пред­ви­дена за животни с тегло до 45 кг и е при­крепена към парашут­ната система на водача на кучето. Ако той няма опит в парашут­ните ско­кове, системата му от своя страна е при­крепена към тан­дем­ния парашут на инструктора.

Спо­ред резул­та­тите от пред­ва­ри­тел­ните изпи­та­ния кучето при­ема скока нормално, след при­земя­ва­нето се държи адек­ватно, готово е за изпъл­не­ние на поста­ве­ните му задачи”, раз­каза още Козин, цити­ран от „Рос­сий­ская газета”.