Печат

В Томск създадоха нанокапсули за лечение на рак

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Учени в Томск съз­да­доха „нано­о­па­ковка” за радио­ак­тив­ния изо­топ актиний-​225, който се използва за про­ти­во­ра­кова терапия, съобщи сайтът expert​.ru.

Нано­кап­су­лите задържат акти­ний вътре, свеж­дайки до минимум риска от отде­ляне на стра­нични про­дукти от разпа­дане, ток­сични за живите клетки.

Днес изо­топът актиний-​225 се счита за изклю­чи­телно обеща­ващ радиофармацев­тик за лече­ние на раз­лични видове рак, вклю­чи­телно на послед­ния етап. При разпа­дане той излъчва алфа частици, които точно „удрят” рако­вите клетки, без да засягат здравите.

Но препа­ратът има сери­о­зен недо­статък. При разпа­да­нето му се обра­зу­ват ток­сични изо­топи като франций-​221 и бисмут-​213, които се натруп­ват в чер­ния дроб, бъбреците и далака. По думите на уче­ните именно този факт възпрепят­ства широ­кото използване на акти­ний в кли­нич­ната прак­тика. За без­опас­но­стта на лече­ни­ето изо­топът се опа­кова в кап­сула, изра­бо­тена от био­разгра­дим полимер, който с тече­ние на времето се разгражда в орга­низма на без­обидни елементи. Но този дизайн не е много надеж­ден. Поради тази при­чина уче­ните от Том­ския поли­тех­ни­че­ски инсти­тут (ТПУ) са изми­слили как да предпа­зят паци­ента от стра­нични про­дукти от алфа-​разпад (вид радио­ак­тивно излъч­ване от неста­билно атомно ядро, при което се отде­лят алфа-​частици).

Вклю­чихме хими­ята. Първо свър­зваме изо­топа с моле­ку­лата на албумина. След това поста­вихме тази двойка в полиме­рен разтвор, в който албум­инът обра­зува силна кова­лентна връзка с полимера. Тоест той бук­вално обгърна про­те­ина и изо­топа с него. Използ­вахме търгов­ски налични полимери на базата на полипеп­тиди и поли­за­ха­риди”, поясни Алек­сандър Тимин, водещ учен в Изсле­до­ва­тел­ската школа по химични и биоме­дицин­ски тех­но­логии на ТПУ.

Тесто­вете на нано­кап­су­лите са про­ве­дени върху лабо­ра­торни мишки на базата на Рус­кия научен център по радио­логия и хирургични тех­но­логии „Ака­демик Гра­нов” в Санкт Петер­бург. Изо­топоът актиний-​225, опа­ко­ван в кап­сули се доставя до клетки, засегнати от мела­нома. Изслед­ва­ни­ята на уче­ните показ­ват, че актиний-​225 има период на полу­разпад от десет дни, а нано­кап­су­лата остава активна минимум две сед­мици. В резул­тат новите нано­кап­сули уве­ли­ча­ват терапев­тич­ния ефект на акти­ний с до 40 процента. Сега уче­ните тър­сят изсле­до­ва­тел­ски център за про­веж­дане на докли­нично тестване на „наноопаковката”.