Печат

Цифрова разработка ще увеличи БВП на Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Платформа за циф­рово мате­ри­а­ло­зна­ние, раз­ра­бо­тена от МГТУ „Н.Е. Бауман” ще осигури рас­тежа на БВП на Русия. Това съобщи дирек­торът на Центъра за Наци­о­нална тех­но­логична иници­а­тива „Циф­рово мате­ри­а­ло­зна­ние” на интер­дис­ци­пли­на­рен инже­не­рен център „Компо­зиты Рос­сии” към МГТУ „Н.Е. Бауман” Вла­ди­мир Нелюб на Източ­ния ико­номи­че­ски форум, посве­тен на въвеж­да­нето на ино­ва­тивни раз­ра­ботки в реал­ните сек­тори на икономиката.

В отго­вор на въпроса за въвеж­да­нето на рево­люци­онни тех­но­логии в Русия, а по-​специално в областта на мате­ри­а­ло­зна­ни­ето и изку­стве­ния инте­лект, Вла­ди­мир Нелюб отбе­ляза, че най-​важното сега е преми­на­ва­нето към циф­рови платформи.

Платформата за циф­рово мате­ри­а­ло­зна­ние, която раз­ра­бот­ваме, съдържа всичко, свър­зано с про­ек­ти­ра­нето на нови мате­ри­али и съз­да­ва­нето на нови струк­тури въз основа на тях. При­лага­нето й само в сек­тора на стро­и­тел­ството и маши­но­стро­е­нето ще уве­личи БВП с 2%”, каза Нелюб.

По думите му циф­ро­вата платформа ще пред­став­лява система за авто­ма­ти­зи­рано взимане на реше­ния относно оптимал­ния избор на компо­зитни мате­ри­али за дадени усло­вия. Соф­ту­ер­ният пакет също ще помогне за съз­да­ване на компо­зити с пред­ви­дими свойства. Това ще поз­воли на предпри­я­ти­ята да полу­чат допъл­ни­телни кон­ку­рентни пре­дим­ства, тоест в най-​кратки сро­кове за кориги­ране на тех­но­логич­ния процес в зави­симост от нуждите на све­тов­ния пазар. Спо­ред Вла­ди­мир Нелюб обеща­ващото раз­ви­тие сега се забавя от зави­симо­стта на рус­ките инже­нери от чуж­де­стран­ния софтуер.

В Русия няма соб­ствен соф­туер за тежко инже­нерно програмно осигу­ря­ване (ПО). Нашият уни­вер­си­тет, Мос­ков­ският държа­вен тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет „Н.Е.Бауман”, подобно на други вузове, попадна в зави­симост от Microsoft, които отка­заха да под­но­вят лиценза ни за ПО. Кол­кото по-​скоро ние, в сътруд­ни­че­ство с държа­вата и нашите колеги ще напра­вим това, тол­кова по-​скоро ще осигу­рим сво­ята неза­ви­симост и рас­тежа на БВП на стра­ната”, под­черта Вла­ди­мир Нелюб.