Печат

Обучават студенти за първата малка АЕЦ в Якутия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Започна обу­че­ни­ето на бъдещите висо­ко­ква­лифици­рани спе­ци­а­ли­сти в областта на атом­ната енерге­тика, които ще рабо­тят на пър­вата малка АЕЦ в Яку­тия. Пре­дви­жда се цен­тра­лата да бъде постро­ена до 2028 година. Тя ще бъде с реак­тор РИТМ-​200, съобщи www​.atomic​-energy​.ru.

Рабо­тата със сту­денти от района се изпъл­нява по спе­ци­ални програми в Наци­о­нал­ния изсле­до­ва­тел­ски ядрен уни­вер­си­тет (МИФИ) и Нижего­род­ския държа­вен тех­ни­че­ски университет.

След обу­че­ни­ето сту­ден­тите ще могат да се сдо­бият с опит в действащи АЕЦ, а след изграж­да­нето на новата АЕЦ, ще започ­нат работа в нея. Тази програма се реа­ли­зира, за да може мест­ните кадри да вземат непо­сред­ствено уча­стие в раз­ви­ти­ето на атом­ната енерге­тика в Яку­тия”, комен­тира Свя­то­слав Пих от „Руса­том Оверсиз”.

Спо­ред експерти АЕЦ с малка мощ­ност са най-​обещаващото и ефек­тивно реше­ние за ико­номи­че­ското и соци­ал­ното раз­ви­тие на труд­но­до­стъпни реги­они като този в Яку­тия. Съвремен­ните тех­но­логии могат да имат осе­заем при­нос за повиша­ване на благо­състо­я­ни­ето и нивата на зае­тост, подоб­ря­ване на каче­ството на живот на мест­ното насе­ле­ние и нама­ля­ване на еми­си­ите пар­ни­кови газове.