Печат

В Якутия вибрационна мелница ще изследва скални породи

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

В Мин­ния инсти­тут на Севера „Н. В. Чер­ски” към Феде­рал­ния изсле­до­ва­тел­ски център „Якут­ски научен център на СО на РАН” зара­боти виб­раци­онна мел­ница ЧМВ-​1 за сми­лане на скални и гео­ложки проби, съобщи scientificrussia​.ru.

Раз­ра­бот­ката е в състо­я­ние да смила широка гама от твърди и крехки мате­ри­али за по-​нататъшно изслед­ване. Мощ­ният двига­тел на мел­ницата й поз­во­лява да смила твърди мате­ри­али за по-​малко от 10 минути.

За да може да се изследва мине­рал­ният състав на скал­ните породи, е необ­хо­димо те да бъдат смлени на прах. Този прах ние досега опре­де­ляхме, както и състава на поро­вите соли, с помощта на рентге­нов дифрак­тометър D8 Discover на нем­ската компа­ния Bruker, чрез метода за рентге­нов дифракци­о­нен фазов ана­лиз”, раз­каза Агафя Никифо­рова, инже­нер в лабо­ра­то­ри­ята по минна топлофизика.

Тя поясни, че про­стран­стве­ното разпо­ложе­ние на атомите в кри­стал­ната струк­тура на всеки мине­рал е раз­лично. С помощта на рентге­нов дифракци­о­нен ана­лиз се изслед­ват съставът и струк­ту­рата на раз­лични мате­ри­али. Информаци­ята за мине­рал­ния състав на скал­ната порода дава възмож­ност да се опре­де­лят яко­стта и физико-​механичните свойства на геоматериалите.

По думите й сега за такива про­уч­ва­ния от голяма помощ ще бъде новата елек­три­ческа мел­ница ЧМВ-​1. Тя се про­из­вежда от водещ руски про­из­во­ди­тел на тех­но­логично обо­рудване — завода за спе­ци­ално инже­нер­ство ООД „Техно-​център”.