Печат

Учени от КФУ са създали нови разработки

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Учени от Крим­ския феде­ра­лен уни­вер­си­тет (КФУ) са раз­ра­бо­тили уни­кални про­дукти, които в срав­не­ние с европе­йс­ките ана­лози са зна­чи­телно по-​добри по тех­ни­че­ски параметри. Това съобщи доцентът в кате­драта по компютърна тех­ника и моде­ли­ране Дмит­рий Филипов, цити­ран от пор­тала „Науч­ная Рос­сия” (scientificrussia​.ru).

Сред една от раз­ра­бот­ките е линей­ният двигател-​колело. Такива двига­тели не се про­из­веж­дат в Русия. По думите на Филипов ана­логът на линей­ния двигател-​колело ще може да се използва в елек­три­че­ския транспорт, но най-​ефективно използва­нето му ще бъде в сел­ско­стопан­с­ката техника.

В съвремен­ните трак­тори напри­мер се използ­ват сложни меха­низми за пода­ване на енергия към коле­лата. Това става чрез дизело­вия двига­тел и редица други редук­тори. Уче­ните от КФУ са опро­стили меха­ни­ката, двига­те­лят се вгражда в самото колело. Освен това по време на работа новият двига­тел ще използва елек­три­ческа енергия, която е щадяща за окол­ната среда.