Печат

Разработиха антибиотик срещу патогенни "болнични" микроорганизми

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Уче­ните в Перм са изслед­вали ефек­тив­но­стта на нов анти­био­тик срещу мик­ро­орга­низми, които оби­тават съвремен­ните бол­ници. За борба с тях се използ­ват анти­мик­робни пеп­тиди — веще­ства на базата на кръвни лев­коцити на здрави хора, с бак­те­рици­ден ефект срещу много пато­гени, пре­даде ТАСС.

Учени от Перм­ския поли­тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет (ПНИПУ), заедно със спе­ци­а­ли­сти от Перм­ския медицин­ски уни­вер­си­тет „E. A. Ваг­нер” са използ­вали метода на много­кратни раз­ре­жда­ния в бульон. След това изсле­до­ва­те­лите са опре­де­лили за всяка проба минимал­ните концен­трации, които потис­кат пато­ген­ните мик­ро­орга­низми. Експе­римен­тите са потвър­дили, че новият анти­био­тик активно се бори с грам-​положителни и грам-​отрицателни бактерии.

Ръко­во­ди­те­лят на про­екта, про­фе­сор от кате­драта по химия и био­тех­но­логии на ПНИПУ, док­тор на медицин­ските науки Лариса Вол­кова раз­казва, че за про­из­вод­ството на лекар­ства от анти­мик­робни пеп­тиди се взема кръв и лев­коцитна маса от здрави и неиму­ни­зи­рани донори. Полипеп­ти­дите се полу­ча­ват чрез ултра­зву­кова обра­ботка и когато опре­де­лени честоти се при­лагат върху кръв­ните клетки, тях­ната про­пуск­ли­вост се променя.

Минимал­ната концен­трация на анти­био­тик за потис­кане на пове­чето бак­те­ри­ални щамове е 0,43 мг/​мл. Най-​висока концен­трация е постиг­ната при щама Pseudomonas aeruginosa — 2,5 мг/​мл. Спо­ред прес­служ­бата на ПНИПУ анти­био­ти­кът потиска кли­нич­ните щамове на зла­ти­стия и епи­дермал­ния стафи­ло­кок с висока ефективност.

Пла­нира се резул­та­тите от изслед­ва­нето да бъдат използвани при съз­да­ване на есте­ствени анти­био­тици от ново поколение.