Печат

Топенето на вечнозамръзналите блата ще ускори раззеленяването на Арктика

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Гло­бал­ното затоп­ляне всяка година поз­во­лява на веч­но­за­мръз­на­лите блата на Сибир и Арк­тика да се размра­зя­ват в дъл­бо­чина, осво­бож­да­вайки по-​голяма концен­трация на нут­ри­енти. Това стана ясно по време на изслед­ване на рус­ките учени, пре­даде ТАСС, позо­ва­вайки се на прес­служ­бата на Том­ския държа­вен уни­вер­си­тет (ТГУ).

Тези веще­ства се разпро­стра­ня­ват в атмо­сфе­рата, вод­ните басейни и поч­вата, като допри­на­сят за озе­ле­ня­ва­нето и еми­си­ите на въг­ле­ро­ден диок­сид, се казва още в съобще­ни­ето на вуза.

По думите на ръко­во­ди­теля на про­екта, завеж­дащ лабо­ра­то­рия „Био­Гео­Клим” на ТГУ, Сергей Лойко най-​ефективно абсор­би­рат и съхра­ня­ват въг­ле­род­ния диок­сид от атмо­сфе­рата не горите, а бла­тата, осо­бено веч­но­за­мръз­на­лите, като по този начин се нама­лява пар­ни­ко­вият ефект.

Във веч­но­за­мръз­на­лите блата, които се нами­рат на тери­то­ри­ята на Арк­тика и Сибир, има голямо коли­че­ство орга­нична мате­рия, която не е била осво­бож­да­вана от замръз­на­лите сло­еве в продълже­ние на хиляди години. Спо­ред прес­служ­бата на уни­вер­си­тета не са достатъчно дан­ните за това какви процеси про­ти­чат в дебе­ли­ната на множе­ство торфени блата (тре­са­вища) на тери­то­ри­ята на Сибир и арк­ти­че­с­ката зона на Русия, които не се размра­зя­ват напълно през лятото, и как размра­зя­ва­нето на този слой от вечна замръз­на­лост може да повлияе на изме­не­ни­ето на климата.

Това стана обект на изслед­ване на ТГУ в рам­ките на стра­теги­че­ския про­ект, под­крепен от феде­рал­ната програма „При­о­ри­тет 2030″ и Рус­кия научен фонд.

По думите на уче­ните в замръз­на­лата маса на бла­тата проце­сите се ока­зали по-​активни от оча­к­ва­ното: през най-​малките пори на влага, които не замръз­ват дори при ниски темпе­ра­тури, въг­ле­родът, микро– и макро­елемен­тите се изтег­лят до замръз­ващия фронт през есента, където се натруп­ват. Спо­ред Лойко сега средно тре­са­вищата се размра­зя­ват по-​силно с около 1 см на година.

Има места (по-​близо до центъра на тре­са­вищата), където дъл­бо­чи­ната на размра­зя­ване не се уве­ли­чава, но има места, където се е уве­ли­чила с около 70 см през послед­ните 810 години (по-​близо към кра­ищата на бла­тата), тогава тягата на някои полезни веще­ства (цинк, фосфор, желязо, кобалт) ще се уве­личи от два до четири пъти, тоест не с десетки, а със сто­тици проценти.