Печат

Създадоха устройство за съхранение на енергия в АЕЦ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Системите за съхра­не­ние на енергия, раз­ра­бо­тени в Ново­си­бир­ския държа­вен тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет (НГТУ НЭТИ), могат да се използ­ват на ядрени ледо­раз­би­вачи и атомни елект­роцен­трали за пестене на елек­тро­е­нергия и подоб­ря­ване на без­опас­но­стта при рабо­тещи реак­тори. Това съобщиха за ТАСС от прес­служ­бата на вуза.

„Системите за съхра­не­ние на енергия, раз­ра­бо­тени от уче­ните на НГТУ НЭТИ, могат да бъдат инста­ли­рани на ядрени ледо­раз­би­вачи — те ще помогнат да се избегнат ава­рии в ядрени реак­тори”, се казва в съобще­ни­ето. Устройствата за съхра­не­ние на елек­три­ческа енергия са раз­ра­бо­тени от спе­ци­а­ли­сти от кате­драта по елек­тро­ника и елек­тро­тех­ника на НГТУ НЭТИ и Инсти­тута по силова електроника.

Пре­дим­ството на устройството, раз­ра­бо­тено в Ново­си­бирск, са елек­трон­ните схеми за управ­ле­ние и програми, които поз­во­ля­ват кон­тро­ли­ране на режи­мите на работа авто­номно, без човешка намеса. Самата система опре­деля кога е необ­хо­димо да се съхра­нява енергия и кога да се включи ней­ното връщане, ана­ли­зи­райки много параметри на потреб­ле­ни­ето на енергия. Това е авто­ма­ти­зи­рана система, която ели­ми­нира риска от човешка грешка.

Новата тех­но­логия вече се използва в няколко насе­лени места на Русия — Тува, Яку­тия, Чукотка и Крас­но­яр­ския край. Раз­ра­бот­ката поз­во­лява елек­три­че­ството да се съхра­нява по време на пери­оди на излишък и да се връща в мрежата по време недо­стиг. Системите за съхра­не­ние на елек­тро­е­нергия са готови за инста­ли­ране на ядрени ледо­раз­би­вачи. Тех­но­логи­ята се изра­ботва изцяло в Русия, а алго­ритъмът й няма ана­лози в света.