Печат

Експлозия на вулкан предизвика йоносферни смущения

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Руски и казах­стан­ски учени уста­но­виха, че йоно­сфер­ните смуще­ния от експло­зи­ята на вул­кана Хунга Тонга мина­лия яну­ари се разпро­стра­ня­ват на раз­сто­я­ние 12 000 километра от вул­кана в север­ната част на Таншан (град в про­винция Хъбей, Севе­ро­изто­чен Китай). Това съобщи прес­служ­бата на Физи­че­ския инсти­тут на Рус­ката ака­демия на нау­ките (ФИАН) с позо­ва­ване на ста­тия в спи­са­ние Atmosphere, пре­даде ТАСС.

„Нашите изчис­ле­ния на свойствата на тези коле­ба­ния пока­заха, че този ката­клизъм е осво­бо­дил в атмо­сфе­рата огромно коли­че­ство енергия, екви­ва­лентно на експло­зия на над два гига­тона тро­тил, което е една от най-​големите стой­но­сти, реги­стри­рани за други при­родни ката­клизми”, напи­саха изследователите.

Те при­пом­ниха, че вул­канът Хунга Тонга до яну­ари 2022 г. се е нами­рал на едно­имен­ния ост­ров в южната част на Тихия океан, на тери­то­ри­ята на архипе­лага Тонга. През декем­ври 2021 г. той се е събу­дил, което довело до поре­дица от изриг­ва­ния, които завършили с експло­зия в сре­дата на яну­ари 2022 г. Този ката­клизъм довел до унищожа­ва­нето на „ста­рия” ост­ров Хунга Тонга и обра­зу­ва­нето на два нови ост­ров — Хунга Тонга и Хунга Хаапай.

„По време на експло­зи­ята на ост­рова в атмо­сфе­рата е изхвър­лен облак пепел, който достигна висо­чина от няколко десетки километра, а експло­зи­ята, гене­ри­рана от колапса на вул­кана, беше чута чак в Нова Зелан­дия и в други реги­они на Тихия океан, отда­ле­чени от Тонга. Освен това експло­зи­ята Хунга Тонга пре­диз­вика много све­тка­вици, както и атмо­сферни и йоно­сферни смуще­ния”, раз­ка­заха още учените.

Спе­ци­а­ли­стите са напра­вили това откри­тие по време на ана­лиза на данни, събрани от тяншан­с­ката висо­ко­пла­нин­ска станция на Физи­че­ския инсти­тут „Лебе­дев” и от радио­об­хвата „Орбита” на Казах­ския инсти­тут за йоно­сфера (Алмати) в нача­лото на 2021 г. и 2022 г., преди и след експло­зи­ята на вул­кана Хунга Тонга.

Групата учени под ръко­вод­ството на Алек­сандър Шчепе­тов, водещ сътруд­ник на ФИАН, са уста­но­вили, че в резул­тат на смуще­ни­ята, гене­ри­рани от удар­ната вълна от експло­зи­ята на вул­кана, не само се проме­нило есте­ството на вза­и­мо­действи­ята на радио­въл­ните с йоно­сфе­рата, но също така са се проме­нили свойствата на така наре­че­ните телу­рични токове, есте­ствени елек­три­че­ски токове в повърх­ност­ните сло­еве на Земята.