Печат

В Севастопол откриха река под Херсонес

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

По време на раз­копки на тери­то­ри­ята на историко-​археологическия парк „Хер­со­нес Таври­че­ски” в Сева­стопол архео­лози са открили под­земна река, която някога е текла на повърх­но­стта. Това съобщи пред жур­на­ли­сти пред­се­да­те­лят на Пат­ри­арше­ския съвет за кул­тура мит­ропо­лит Тихон (Шев­ку­нов), цити­ран от ТАСС.

„Откриха под­земна река, която някога е текла през Хер­со­нес. Как се е каз­вала преди, не се знае. Но тъй като тече от мав­зо­лея на жителя на Хер­со­нес Гераон, ние наре­кохме тази река Гераон и мисля, че не сме сгрешили”, раз­каза митрополитът.

„Ние свършихме много работа. Такива мащабни архео­логи­че­ски изслед­ва­ния не са про­веж­дани в Русия, а веро­ятно дори и в света за срав­ни­телно кратък период. Открити са около 3 мили­она артефакта от древ­но­стта. Те ще попъл­нят вече съще­ству­ващата колекция”, уточни мит­ропо­лит Шевкунов.

Изграж­да­нето на историко-​археологическия парк „Хер­со­нес Таври­че­ски” се извършва от спе­ци­а­ли­сти от Мини­стер­ството на отбра­ната на Русия по разпо­ре­ждане на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин. Тери­то­ри­ята, на която се намира съвремен­ният Сева­стопол, е била насе­лена преди 2,5 хиляди години. През 424421 г. пр. н. е. там е осно­вана древ­но­гръц­ката коло­ния Хер­со­нес Таври­че­ски, градът е съще­ству­вал до края на XIV век. Смята се, че именно тук през X век княз Вла­ди­мир при­ема хри­сти­ян­ството и покръства по-​късно Русия. През XIX век на предпо­лага­емото място на него­вото покръстване е постро­ена кате­дра­лата Свети рав­ноап­о­сто­лен велик княз Владимир.