Печат

Колко станции има Русия в Антарктида?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Антарк­тида е послед­ният открит кон­ти­нент, и то едва преди 203 години. Но за да се стигне до най-​студеното място на Земята, е само пър­вото изпи­та­ние. Поради това, за да се закрепиш по тези места, е истин­ско пре­диз­ви­ка­тел­ство. То отнема почти 80 години, раз­каза rbth​.com. Русия има седем станции в Антарк­тида — „Восток”, „Мирни”, „Белинг­сха­у­зен”, „Ново­ла­за­рев­ская”, „Прогресс”, „Рус­ская” и „Моло­деж­ная”. И всяка от тях е забе­лежи­телна с нещо.

Мест­ните научни станции са от много важно зна­че­ние — там се съби­рат данни за климата на Земята, антарк­ти­че­с­ката фауна, проме­ните в маг­нит­ните и елек­три­че­с­ките полета в атмо­сфе­рата, а освен това посто­янно се про­веж­дат метео­ро­логични наблю­де­ния. Кон­ти­нентът се счита за мар­кер за гло­бал­ните промени в тези сфери, тъй като е най-​отдалечен от промиш­ле­ните цен­трове и производствата.

„Мирни” е пър­вата съвет­ска станция, осно­вана през фев­ру­ари 1956 г. по време на пър­вата съвет­ска експе­диция (и е кръстена на вет­ро­ход­ния кораб, който открива кон­ти­нента). Зако­номерно тя става главна база за изслед­ва­ния, откъ­дето идва управ­ле­ни­ето и обо­рудва­нето на всички послед­ващи станции. В нача­лото тук живеят 150200 поляр­ници, но през послед­ните години броят им нама­лява до 1520. Така управ­ле­ни­ето на другите станции е пре­хвър­лено на по-​модерната станция „Прогресс”. Днес тази полярна станция е съвремен­ният център на рус­кото при­съствие в Антарк­тика. Постро­ена през 1989-​а, тя все още оправ­дава името си — станци­ята има най-​доброто обо­рудване. Това е глав­ната руска полярна станция с нов зимен комплекс, фит­нес зала, сауна, тенис и билярдни маси, все­ки­дневни и раз­бира се, съвременни лаборатории.

„Восток” пък е най-​известната руска станция. Постро­ена е през декем­ври 1957 г. по време на вто­рата съвет­ска антарк­ти­ческа експе­диция. Тя е един­стве­ната, която се намира почти в самия център на кон­ти­нента (всички оста­нали са по брего­вете на заливи или крайбрежи­ето), в изклю­чи­телно сту­дена точка — през 1983 г. тук са реги­стри­рани –89,2°С. Дебе­ли­ната на леда под станци­ята достига 3700 метра, а точно под нея и тази ледена чер­упка се намира най-​голямото в Антарк­тида под­лед­ни­ково релик­тово езеро Восток. Благо­да­ре­ние на него станци­ята става известна в целия свят. Открито е от съвет­ски учени и това е истин­ска „кап­сула на времето”, тъй като неза­мръз­ващото езеро е било изо­ли­рано от външ­ния свят мили­они години. При изслед­ва­ни­ята му уче­ните се надя­ват да полу­чат отго­вори на въпро­сите за про­из­хода на живота на Земята и други планети.

Станция „Моло­деж­ная” е бившата сто­лица на Антарк­тика. Дълго време това е неофици­ал­ната сто­лица на съвет­ската Антарк­тика, тъй като през 1962 г. тук е построен на прак­тика малък град. Станци­ята вклю­чва около 70 сгради с улици, жилищни комплекси, научни лабо­ра­то­рии, неф­тено депо и летище, където могат да кацат големи път­ни­че­ски само­лети. През зимата, която е най-​безлюдният сезон, там рабо­тят около 500 души, а през лятото — до 1400. През 1999 г. някогаш­ната целого­дишна станция за известно време е била кон­сер­ви­рана, а през 2006 г. е преми­нала на сезо­нен режим.