Печат

Михаил Мишустин се отчете пред Думата

Повишаване качеството на живота на всеки човек е главната цел на правителството

На 22 юли преми­ерът на Русия Михаил Мишу­стин се отчете пред Думата за рабо­тата на пра­ви­тел­ството за 2019 година. Това бе пър­вият отчет на пред­се­да­теля на пра­ви­тел­ството отка­кто е на този пост. Преди нача­лото пред­се­да­те­лят на Думата Вяче­слав Вло­дин пред­ложи на Мишу­стин да включи в разго­вора и профил­ните мини­стри, но преми­ерът помоли да му бъде раз­решено сам да отго­вори на всички въпроси. Той поясни, че заедно с каби­нета са се гот­вили сери­о­зно за пред­ста­вя­нето в Думата и са разгле­дали всички въпроси. Преди нача­лото на изслушва­нето на преми­ера Вяче­слав Вло­дин обяви, че ще бъдат зада­дени 22 въпроса от всички фракции и от неза­ви­сими депу­тати, а пред­ва­ри­телно зада­де­ните пис­мено въпроси са били около 400. Отчетът на каби­нета бе пла­ни­ран за април, но пан­деми­ята от коро­на­врус го отложи.

Мишу­стин назова глав­ната цел на пра­ви­тел­ството. То е форми­рано през яну­ари след ежегод­ното посла­ние на пре­зи­дента Путин до Феде­рал­ното събра­ние, в което, по думите на Мишу­стин, Путин „всъщ­ност е опре­де­лил клю­чо­вите задачи и ори­ен­ти­рите за най-​близката пер­спек­тива. На тази основа ние форму­ли­рахме глав­ната цел на пра­ви­тел­ството. Тя е повиша­ване каче­ството на живота на всеки човек в стра­ната”. Преми­ерът заяви, че обно­ве­ната кон­сти­туция на РФ повишава отго­вор­но­стта на всички вла­сти. Той израз мне­ние, че рус­ката ико­номика е можела да направи скок, но са попре­чили пан­деми­ята от коро­на­ви­рус и цените на петрола.

По думите на преми­ера пан­деми­ята е повли­яла на всичко

осо­бено силно е проме­нила пазара на труда. Сега офици­ално реги­стри­ра­ните без­ра­ботни са над 3 мили­она души, което е 3,5 пъти ръст в срав­не­ние с 1 април. Наложило се е пра­ви­тел­ството да взема „мъл­ние­носни реше­ния” за спра­вяне с послед­стви­ята от кри­зата. Мишу­стин пред­ложи да се раз­ра­боти комплек­сен меха­низъм в под­крепа на големите инве­стици­онни про­екти на феде­рално и реги­о­нално рав­нище и изрази надежда за връщане на темпо­вете на ръста отпреди кри­зата за мал­кия и сред­ния биз­нес. В тази връзка преми­ерът пред­ложи да бъде съз­да­дена система „едно гише” за полу­ча­ване на необ­хо­димата информация услуги за мал­кия бизнес.

По темата здра­веопазване

преми­ерът опре­дели като навременни при­е­тите от каби­нета реше­ния и Русия се справя много по-​добре с коро­на­ви­руса, откол­кото други страни, вклю­чи­телно и САЩ. Той изрази надежда, че към есента вече ще има вак­сина срещу зара­зата и обеща, че един­ната база данни за правото на лекар­ства с префе­ренции ще зара­боти през 2021 г.

Руся няма да се отказва от тра­дици­он­ните форми на обра­зо­ва­ние, увери Мишу­стин. Спо­ред него

циф­ро­вите технологии

могат да са само допъл­не­ние към тра­дици­он­ното обра­зо­ва­ние. Що се отнася до циф­ро­ви­за­ци­ята на държав­ното управ­ле­ние, това би помогнало на стра­ната да е сред лиде­рите в све­тов­ната ико­номика, убе­ден е преми­ерът. Той напомни, че именно по този път е тръг­нала Държав­ната данъчна служба, която той огла­вя­ваше от 2010 г. Мишу­стин е катего­ри­чен, че циф­ро­ви­за­ци­ята ще промени пазара на труда. Необ­хо­димо е да се сформира мак­симално благопри­ятна среда за IT-​бизнеса и иновациите.

Наци­о­нал­ните проекти

ще бъдат кориги­рани и в тази си работа пра­ви­тел­ството ще се базира върху необ­хо­димо­стта за постигане на кон­кретни и зна­чими за всеки човек резул­тати, а за всеки про­ект ще се опре­де­лят пока­за­тели за ефек­тив­ност на реализацията.

Соци­ал­ните въпроси и инфраструктурата

са във фокуса на пра­ви­тел­ството, увери Мишустин.Той пред­ложи да бъдат отпус­нати още 2 млрд рубли за програмата за префе­ренци­ална ипо­тека в селата. Преми­ерът обеща, че каби­нетът ще утвърди програма за раз­ви­ти­ето на Далеч­ния изток в тече­ние три месеца и под­черта необ­хо­димо­стта от свър­за­ност на всички реги­они с транспортни арте­рии, за да се съз­даде инфра­струк­тура на Север­ния мор­ски път като алтер­на­ти­вен транспор­тен кори­дор. Той при­зова да се използ­ват географ­с­ките пре­имуще­ства на стра­ната за раз­ви­ти­ето на транспорта, вклю­чи­телно и пре­во­зите на контейнери.

Мишу­стин се спря и на въпроса за импорта и експорта

Спо­ред него пра­ви­тел­ството ще завърши акту­а­ли­за­ци­ята на отрас­ло­вите пла­нове по импор­то­за­ме­стване до октом­ври. По думите му стра­ните от Евро-​Азиатското ико­номи­че­ско сътруд­ни­че­ство постепенно ще отме­нят огра­ни­че­ни­ята за експорт на про­до­вол­ствия. През 2019 г. експортът на въоръже­ния от Русия е бил над $15 мили­арда, а поръч­ките за ОПК от нача­лото на 2020 година са над $55 млрд.