Печат

Дегтярьов тръгна на работа като губернатор

В Хабаровск го посрещнаха митингуващи

На 20 юли пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин пред­ложи на депу­тата от Думата от фракци­ята на ЛДПР Михаил Дег­тя­рьов поста временно изпъл­ня­ващ длъж­но­стта губер­на­тор на Хаба­ров­ския край. Той благо­дари на държав­ния глава за дове­ри­ето и в сряда замина за Хаба­ровск, за да встъпи в новата си длъжност.

Съще­временно с указ Путин осво­боди от длъж­ност губер­на­тора Сергей Фургал поради загуба на дове­рие. Тази рокада може би нямаше да стане тол­кова забе­лежима за обще­ството и меди­ите, ако хаба­ровци не бяха излезли на митинги в под­крепа на Фургал (избран със 70% от гла­со­вете). А той бе задър­жан на 8 юли по подо­зре­ние в орга­ни­зи­ране на убийства и поку­ше­ния на предпри­е­мачи. Обра­зу­вано бе углавно дело за „Орга­ни­зи­ране на пре­стъпна група”. На 10 юли съдът аре­стува Фургал до 9 сеп­тем­ври по обви­не­ние за убийството на предпри­е­ма­чите Евге­ний Зоря и Олег Була­тов в нача­лото на 2000-​та година. Засе­да­ни­ето премина при закрити врати. От след­стве­ния коми­тет на Русия обявиха, че разпо­лагат с неопро­вержими дока­за­тел­ства за при­част­но­стта на Фургал към престъпленията.

В сряда, оти­вайки на работ­ното си място, Дег­тя­рьов бе посрещ­нат от митингу­ващите. Той заяви, че много­днев­ните митинги в под­крепа на Фургал са „спра­вед­лив гняв”, че раз­бира хората, които „са живо засегнати” и добави, че пар­ти­ята (Фургал е от ЛДПР) не е съгласна с това. Освен това увери хората, че вед­нага ще си тръгне, щом бившият губер­на­тор бъде „оправ­дан от съда”. А сега тряб­вало да работи, защото от десет дни краят е без ръко­во­ди­тел и са се натрупали много неща. „Затова дайте временно да пора­бо­тим, както каза пре­зи­дентът — временно изпъл­ня­ващ длъж­но­стта, а избо­рите през 2021 година ще покажат”, каза Дег­тя­рьов по време на пряко излъч­ване в Instagram, докато оти­ваше на работа.