Печат

В Нидерландия ще открият паметник на руски летец

В Наци­о­нал­ния музей на авиаци­ята „Ави­одром” в нидер­ланд­ския град Лели­стад ще бъде открит бюст на рус­кия летец Иван Смир­нов. По време на Пър­вата све­товна война той е един от пио­не­рите на бой­ната авиация на Рус­ката импе­рия, а след рево­люци­ята става пилот на леген­дар­ната ави­о­компа­ния KLM, съобща­ват от фонд „Рус­ский мир”, с чиято под­крепа е напра­вен брон­зо­вият бюст. Автор е скулп­торът Вик­то­рия Тиш­ченко. Търже­стве­ното откри­ване на бюста ще стане в рам­ките на мащабна изложба, посве­тена на вла­ди­мир­ските емигранти „Пыль чужих дорог…” във Вла­ди­мир през октом­ври 2020 г. След това бюстът ще бъде пре­да­ден на Наци­о­нал­ния музей на авиаци­ята „Ави­одром” в Лели­стад в знак на благо­дар­ност към жите­лите на Нидер­лан­дия, запа­зили паметта за рус­кия летец Иван Смирнов.

Наци­о­нал­ният Владимиро-​Суздалски музей-​резерват и „Ави­одром” си сътруд­ни­чат вече няколко години за уве­ко­ве­ча­ване паметта на Иван Смирнов.