Печат

Изкуствен интелект издирва престъпници

Програмата по издир­ване на серийни пре­стъп­ници, съз­да­дена въз основа на изку­ствен инте­лект, е най-​новата при­до­бивка на След­стве­ния коми­тет на РФ (СК на РФ), каза в интервю за „Изве­стия” ръко­во­ди­те­лят на НИИ по кри­ми­на­ли­стика СК на РФ Алек­сей Бес­со­нов. Спе­ци­а­ли­стите са раз­ра­бо­тили алго­ритъм, поз­во­ля­ващ да се направи порт­рет на пре­стъп­ника. По думите на Бес­со­нов в таб­лицата се вкар­ват изход­ните данни от огледа на мястото на про­изше­стви­ето, харак­те­ри­сти­ките на жерт­вата (пол, въз­раст) и на извърше­ното пре­стъп­ле­ние (вид на напа­де­ни­ето, оръжие и пр.). „Спе­ци­ал­ната програма изчис­лява и пред­лага най-​верния вари­ант. Ние полу­ча­ваме порт­рет на мани­ака за около две минути и вед­нага можем да започ­нем издир­ване”, каза Бес­со­нов. Той посочи, че програмата опре­деля въз­растта на пре­стъп­ника с точ­ност до 80%, а нали­чи­ето на пси­хично забо­ля­ване — с досто­вер­ност до 81,5%.

Почти с такава веро­ят­ност (82%) ние раз­би­раме дали той е бил съден или не. По-​точно можем да опре­де­лим дали мани­а­кът се е при­движ­вал пеша и или с кола (греш­ката е само 10%). А с точ­ност 96% уста­но­вя­ваме дали той е бил познат с жерт­вата или не, което е важно за раз­след­ва­нето”, поясни Бес­со­нов. Той отбе­ляза, че за съз­да­ва­нето на при­ложе­ния и тества­нето са били необ­хо­дими три години, а стимул за раз­ра­бот­ва­нето на програмата са били резо­нанс­ните убийства в Иркутск, Крас­но­дар, Москва и Подмосковието.

Сега спе­ци­а­ли­стите от НИИ по кри­ми­на­ли­стика на СК на РФ раз­ра­бот­ват още една уни­кална програма. „С помощта на при­ложе­ние ние ще можем да прогно­зи­раме с точ­ност до един километър колко далеч живее запо­до­зре­ният от мястото на пре­стъп­ле­ни­ето”, поясни Бессонов.