Печат

Референдум за паметника на Дзержински

Пра­вилно би било въпро­сът за връща­нето на памет­ника на Дзержин­ски на Лубян­ския площад да е пред­мет на рефе­рен­дум, пред­ложи пред­се­да­те­лят на Мос­ков­ския пар­ламент Алек­сей Шапош­ни­ков на 16 фев­ру­ари. Той изрази уве­ре­ност, че завръща­нето на един или друг кул­ту­рен обект на исто­ри­че­ското му място трябва да става като се вземе пред­вид мне­ни­ето на мос­ков­чани, архи­текти и исто­рици за да се помни исто­ри­че­с­ката истина. Шапош­ни­ков напомни, че Мос­ков­ският пар­ламент вече вед­нъж е разглеж­дал иде­ята за връщане на памет­ника на Дзержин­ски по иници­а­тива на КПРФ.

Преди изказва­нето на Шапош­ни­ков въпро­сът е бил разгле­дан на засе­да­ние на коми­си­ята на Обще­стве­ната палата на Москва за раз­ви­тие на граж­дан­ското обще­ство и обще­стве­ния кон­трол. Пред­се­да­те­лят на коми­си­ята Алек­сей Вене­дик­тов съобщи за РИА „Ново­сти”, че жите­лите на Москва сами трябва да избе­рат чии памет­ник на бъде издиг­нат на Лубян­ския площад. Сред фигу­рите в подго­т­ве­ния спи­сък са Дзержин­ски, Алек­сандър Нев­ски, Юрий Андропов, Иван ІІІ и др.

В обръще­ние към Мос­ков­ското кмет­ство в нача­лото на фев­ру­ари писа­тели, блогъри и жур­на­ли­сти, вклю­чи­телно Захар При­лепин, Дмит­рий Пуч­ков, Леся Рябцева и др. поис­каха памет­ни­кът на Дзержин­ски да се върне на Лубян­ския площад.

Феликс Дзержин­ски е поли­ти­че­ски деец, осно­ва­тел и ръко­во­ди­тел на Общо­рус­ката извън­редна коми­сия за борба с контра­ре­во­люци­ята и сабо­тажите, извест­наа като ВЧК. Дзержин­ски слага нача­лото и на чуж­де­стран­ния отдел на ВЧК — раз­уз­на­ва­тел­ната служба на СССР. През декем­ври мина­лата година Служ­бата за външно раз­уз­на­ване отбе­ляза 100-​годишен юбилей.