Печат

Рисуват Космоса върху пряники

В чест на полета на пър­вия човек в Кос­моса кул­тур­ните учре­жде­ния в Курган ще про­ве­дат мастър кла­сове и други меропри­я­тия. Към важ­ната дата в Курган под­хож­дат твор­че­ски. На 10 април напри­мер в курган­ския комплекс „Парк „Царево Горо­дище” ще се про­веде мастър клас по рису­ване върху пря­ники — „Кос­ми­че­ские прянички”.

Цен­трал­ната дет­ска биб­лио­тека е обявила град­ски кон­курс за рисунки „Такой уди­ви­тель­ный кос­мос”, посоч­ват от прес­служ­бата на кметството.

А на 12 април всеки желаещ ще може да разгледа информаци­он­ния вест­ник „Пер­вый кос­мо­навт” на сайта на град­ския Дом за народно творчество.