Печат

Сенаторите се заемат с чуждата намеса в изборите

През идните месеци мони­то­рингова група на Съвета на феде­раци­ята (СФ) ще ана­ли­зира факти за намеса във вътреш­ните работи на Русия по време на кампа­ни­ята преди пар­ламен­тар­ните избори и ще уве­домява граж­да­ните за изво­дите си. Спо­ред ней­ния ръко­во­ди­тел, пред­се­да­тел на коми­тета на СФ по феде­ра­тивно устройство Олег Мел­ни­ченко, „опре­де­лени сили на Запад” имат наме­ре­ние да използ­ват пред­сто­ящите избори за Думата като „точка за деста­би­ли­за­ция и раз­клащане на вътреш­нопо­ли­ти­че­с­ката ситу­ация в Русия. „Раз­би­раме тех­ните цели и задачи — каза сена­торът. — Всичко, което те пра­вят, ние внима­телно ще ана­ли­зи­раме в Съвета на феде­раци­ята, ще даваме глас­ност, ще разяс­ня­ваме на насе­ле­ни­ето кой, по какви при­чини, с чии пари и защо прави това”, каза Мелниченко.

В Съвета на феде­раци­ята смя­тат, че най-​правилната работа по предот­вра­тя­ване на намеса в рабо­тите на Русия отвън е достига­нето на досто­верна информация до насе­ле­ни­ето. „Хората сами могат да се ори­ен­ти­рат. Повяр­вайте, нашето насе­ле­ние е много грамотно”, заяви Олег Мелниченко.

Той добави, че спо­ред ана­ли­зите на мони­то­ринго­вата група тя има наме­ре­ние да „раз­ра­боти под­ходи по усъвършен­стване на зако­но­да­тел­ството, за да не се повта­рят в бъдеще подобни действия”.