Печат

"Кешбек" ще обхване и детските лагери

Пар­ти­ята „Единна Русия” пред­лага тури­сти­че­ският „кеш­бек” (връщане на част от сумата за туризъм и отдих) да се разпро­страни и за дет­ските лагери. Програмата „Кеш­бек” бе при­ета през мина­лата година и от нея се възполз­ваха мно­зина рус­наци за тури­сти­че­ски пъту­ва­ния по стра­ната. Тази програма ще помогне на роди­те­лите да орга­ни­зи­рат почив­ката на децата си след дългото пре­би­ва­ване у дома по време на пан­деми­ята, пояс­ня­ват иници­а­то­рите. Това би било добра финан­сова под­крепа за семействата, смята пър­вият зам.-председател на коми­тета на Думата по въпро­сите на семейството, жените и децата Олга Оку­нева. Спо­ред нея не всеки регион би могъл да отдели сред­ства за „кеш­бек” и затова тя смята, че това трябва да стане на феде­рално рав­нище. „Такава мярка ще е в под­крепа и на самите орга­ни­за­тори на дет­ски отдих, като им гаран­тира запъл­ване на местата”, смята Окунева.

Освен това се пред­лага сфе­рата на дет­ския отдих да бъде вклю­чена в спи­съка на постра­да­лите от пан­деми­ята отрасли. Така оздра­ви­тел­ните орга­ни­за­ции за деца ще могат да раз­чи­тат на държавна подкрепа.

Друго пред­ложе­ние на пар­ти­ята по тази тема е рекон­струкция на дет­ските лагери. Документът трябва да бъде раз­ра­бо­тен още тази година и да действа пет години. Пред­се­да­те­лят на коми­тета на Думата по информаци­онна поли­тика Алек­сандър Хищейн поясни, че лаге­рите в много от реги­о­ните са напълно непри­годни, но мест­ните вла­сти нямат сред­ства за тех­ния ремонт. От „Единна Русия” пред­лагат за целта да се заде­лят сред­ства от феде­рал­ния бюджет със съфи­нан­си­ране от страна на регионите.

На 18 март пре­зи­дентът Путин заяви, че през 2021 година дет­ският отдих в Русия ще бъде орга­ни­зи­ран в най-​оптималния за отдих период на лет­ните ваканции. За целта ще се използ­ват и възмож­но­стите и кра­со­тите на Крим и Севастопол.