Печат

За първи път определят COVID-19 по кашлицата

На фести­вала „Муус устар”, който стар­тира на 27 март в град Якутск — пър­вото голямо меропри­я­тие за мла­дежта в пост­ко­вид­ното време, за първи път в Русия ще се използва програма за опре­де­ляне на коро­на­ви­рус по каш­лицата. Вла­стите на Яку­тия оча­к­ват във фести­вала да участват около четири хиляди души. Освен това още 12 хиляди са се реги­стри­рали за уча­стие онлайн.

По думите на ръко­во­ди­теля на реги­она Айсен Нико­лаев на входа в центъра за спортна подго­товка „Три­умф”, където трябва да се състои съби­ти­ето, за първи път ще бъде използвана програма въз основа на изку­ствен инте­лект, спо­собна да опре­дели по каш­лицата болни от COVID-​19.

Това е раз­ра­ботка на руски учени. На базата на този фести­вал имаме наме­ре­ние да съз­да­дем стан­дарт за про­веж­дане на масови меропри­я­тия в пост­ко­вид­ната епоха — каза Айсен Николаев.

В пре­вод от якут­ски назва­ни­ето на фести­вала озна­чава „Ледо­ход”. В рам­ките на това съби­тие са пла­ни­рани дис­ку­сии за старт на биз­нес, пре­зен­тация на арт-​клъстър и нови про­екти на якут­ски кинема­тографи­сти, сърев­но­ва­ния по кибер­спорт, мастър кла­сове за фигу­ри­сти и програми­сти, раз­лични кон­курси, изложби и концерти.