Печат

Множат се многодетните семейства

За десет години броят на много­дет­ните семейства в сто­лицата се е уве­ли­чил три пъти и днес те са над 180 хиляди, се съобщава на офици­ал­ния пор­тал на кмета и пра­ви­тел­ството на Москва, като се цитира зам.-кметът Ана­ста­сия Ракова. „В сто­лицата живеят над 180 хиляди семейства, които възпи­тават около 450 хиляди деца. Броят на много­дет­ните роди­тели продължава да нараства — през послед­ните години те са три пъти повече”, казва Ракова.

Тя отбе­лязва, че много­дет­ните семейства всеки месец полу­ча­ват компен­сации за заплащане на кому­нал­ните услуги в зави­симост от броя на децата в семейството. „Такива семейства полз­ват 30-​процентно нама­ле­ние за кому­нал­ните услуги и 50-​процента за капи­та­лен ремонт. Много­дет­ните семейства с при­ви­легии запи­сват децата си в дет­ските гра­дини. В учи­лище децата от много­детни семейства полу­ча­ват безплатно хра­нене два пъти дневно. Вед­нъж годишно всеки уче­ник от много­дет­ното семейство полу­чава сред­ства за униформа. Достатъчно е докумен­тите за тези суми да се пода­дат вед­нъж преди детето да тръгне на учи­лище и после ежегодно всеки май сред­ствата се предо­ста­вят авто­ма­тично” — каза Ана­ста­сия Ракова.

По-​рано преми­ерът на РФ Михаил Мишу­стин разпо­реди допъл­ни­телно да се насо­чат 27 мили­арда рубли за съвместно финан­си­ране на ипо­тека за много­дет­ните семейства. Освен това пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин пред­ложи да се разшири друга префе­ренци­ална програма — семейна ипо­тека с 6% лихва, като тя се разпро­страни и за семейства с по едно дете.