Печат

Денис Мелниченко от Туапсе създава мемориал на героите от СВО

В проекта се включват ковачи от цялата страна

Вече няколко месеца автоме­ха­ни­кът от Туапсе Денис Мел­ни­ченко, за когото рабо­тата с желязо е хоби, прави мемо­риал в памет на заги­на­лите в бое­вете за осво­бож­де­ни­ето на Дон­бас. Тримет­ро­вата компо­зиция е нарекъл „Смерч журав­лей”. Иде­ята „зара­зила” мно­зина ковачи от раз­лични кът­чета на стра­ната и дори от Казах­стан и Бела­рус. Те изпращат жерави за бъдещия мемо­риал. В компо­зици­ята са отра­зени две съби­тия — Вели­ката оте­че­ствена война и спе­ци­ал­ната военна опе­рация (СВО). Детай­лите са много — стис­ната гра­ната ръка на боец с гим­на­стьорка, разпръс­нати гилзи, про­ти­во­тан­кова мина и авто­мат „Калаш­ни­ков”. Без да изпък­ват като другите сим­воли, са още раз­къ­сващ стълб на времето нацистки кръст като намек, че фашизмът е жив, череп на нем­ски офицер с при­та­ила се в отвер­сти­ето за очите змия. Но всичко заедно съз­дава впе­чат­ле­ни­ето за единно цяло.

Реше­ни­ето на Денис да направи памет­ника дошло след тъжна вест — през юли 2022 г. заги­нал в бое­вете в Хер­сон­ска област него­вият бра­тов­чед — сътруд­ник на пра­во­охра­ни­тел­ните органи, 45-​годишният Алек­сандър Кру­то­вой бил вече пен­си­о­нер, но отишъл доб­ро­во­лец на фронта. Посмъртно го награ­дили с орден „Муже­ство”, оста­вил въз­растни роди­тели и три дъщери.

Денис раз­казва, че това било поводът да изоб­рази върху камък „Ржев­ския вой­ник” и да го пре­даде на село Дукма­сово в Репуб­лика Ади­гея, където живеят близ­ките на бра­тов­чед му. В момента уста­но­вя­ват памет­ника в репуб­ли­ката. А род­нини на заги­нали в СВО от Туапсе помо­лили Денис да направи памет­ник и за града. Така се родила иде­ята. За пра­об­раз му послужил извест­ният памет­ник на уби­тия край Ржев вой­ник с летящите жерави. В памет­ника на Денис жера­вите — сим­вол на душите на заги­на­лите, са завър­тени около обе­лиска във вихъра на смерча т. е. в сти­хи­ята на вой­ната. Денис напра­вил десет жерави, а след това отклик­нали ковачи от цяла Русия и започ­нали да му изпращат сво­ите жерави. Те са раз­лични, но всички ще наме­рят място на паметника.

През март Денис ще сгло­бява компо­зици­ята, която ще бъде черна с медна патина. Със сред­ства му помагат местни предпри­е­мачи. Адми­ни­страци­ята на града вече е опре­де­лила мястото на памет­ника — до паметна обе­лиск „Туапсе — город воин­ской славы” на Мор­ския буле­вард. Тук е и Але­ята на геро­ите, които са защи­тавали Туапсе по време на вой­ната. Компо­зици­ята ще бъде поста­вена върху огромна три­тонна канара, която вече е намерена.