Печат

Руско семейство е под руините в Турция

Мини­стер­ството на стро­и­тел­ството на РФ е готово да помогне на Турция и Сирия при въз­ста­но­вя­ва­нето на сгра­дите след земе­т­ресе­ни­ето, като изпрати необ­хо­ди­мите спе­ци­а­ли­сти, съобщи в сряда мини­стър Ирек Фай­зу­лин, цити­ран от ТАСС. Сега въпро­сът се син­хро­ни­зира с пра­ви­тел­ството и МЧС.

Сътруд­ници на Мини­стер­ството на извън­ред­ните ситу­ация (МЧС) на Русия на 8 фев­ру­ари са тръг­нали към тур­ската про­винция Хатай, където под раз­ва­ли­ните се ока­зало руско семейство, съобщиха от прес­служ­бата на ведом­ството. Спа­си­те­лите ще напра­вят обслед­ване на зда­ни­ето и ще започ­нат издир­ване на възможни постра­дали. Информаци­ята за изчез­на­лото руско семейство е дошла на 7 фев­ру­ари късно вечерта. „Изяс­ни­хме опе­ра­тив­ния адрес, къде е това място, свър­за­хме се с нашите тур­ски колеги. Кон­тро­ли­раме нещата. Те рабо­тят там, но ние с нашето реше­ние ги под­си­л­ваме”, каза съвет­ни­кът на ръко­во­ди­теля на МЧС Даниил Мартинов.

По-​рано бе съобщено, че семейството е от чети­рима души — мъж, жена и две деца. Но в съобще­ни­ето на МЧС се твърди, че са трима — жена и две деца.

В раз­лични реги­они на Русия не пре­става съби­ра­нето на помощи за постра­да­лото насе­ле­ние в Турция и Сирия. В Татар­стан — репуб­ли­ката, която има тесни ико­номи­че­ски и кул­турни връзки с Турция, не пре­става пото­кът от хора към гене­рал­ното кон­сул­ство на Турция. При входа е издиг­нат импро­ви­зи­ран мемо­риал в памет на жерт­вите на земе­т­ресе­ни­ето от цветя, играчки, дет­ски книжки. Всеки може да се разпише в Книгата за съболезнования.

„Прежи­вя­ваме огромна траге­дия. Повече от 15 мили­она души са постра­дали — каза гене­рал­ният кон­сул на Турция Исмет Ери­кан пред коре­спон­дент на РГ. — Вчера обявихме акция по съби­ране на помощи, но жите­лите на Татар­стан още преди това започ­наха да носят раз­лични необ­хо­дими вещи. Помощта не може да е малка или голяма — кой кол­кото може. Ръко­вод­ството на Татар­стан пред­ложи под­крепа, ако не можем да се спра­вим. Не съм изне­на­дан от тази реакция. Известно е как тур­ският народ се отнася към брат­ския татар­ски народ. Ние имаме общи ези­кови, исто­ри­че­ски и религи­озни корени”. Вещите ще бъдат изпра­тени с ави­о­компа­ни­ята „Тур­ски ави­о­ли­нии”, а част от помощите ще зами­нат с тирове. Вла­стите на Татар­стан са готови да предо­ста­вят и това­рен само­лет при необходимост.