Печат

Руските и китайските медии възобновяват сътрудничеството си

В съвремен­ния свят информаци­ята се превърна в много важен стра­теги­че­ски ресурс на държа­вите. На фона на визи­тата в РФ на пред­се­да­теля на КНР Си Дзин­пин, ръко­во­ди­тели на медии от Русия и Китай све­риха часов­ниците си в областта на под­хо­дите към жур­на­ли­сти­че­с­ката работа. В МГИМО се про­веде кръгла маса с уча­сти­ето на пър­вия зам.-председател на коми­тета на Съвета на феде­раци­ята по външна поли­тика, бивш посла­ник на РФ в КНР Андрей Дени­сов, ръко­во­ди­теля на Китай­с­ката медийна група Шен Хай­сюн, гене­рал­ния дирек­тор на ФГБУ „Редакция „Рос­сийской газеты” Павел Него­ица и редица пред­ста­ви­тели на други медии.

Пред РГ Андрей Дени­сов раз­каза, че по време на кръглата маса са били обсъдени концеп­ту­ални под­ходи към отра­зя­ване на съби­тия, пер­спек­ти­вите за вза­и­мо­действи­ето на меди­ите. Спо­ред Дени­сов това има важно зна­че­ние на фона на възоб­но­вя­ване на кон­так­тите, прекъс­нати почти за три години поради пан­деми­ята от коро­на­ви­рус. „Възоб­но­вихме кон­так­тите, днес всички бяха без маски, въпреки че китай­с­ката делегация, съпро­вож­даща пред­се­да­теля Си Дзин­пин, не свали мас­ките. Това е само пър­вата лясто­вица и аз мисля, че тепърва ще имаме такива срещи и такъв обмен на мне­ния и опит”, уве­рен е сена­торът. Той обърна внима­ние на факта колко важна е съгла­су­ва­ната, коор­ди­ни­рана, напо­ри­ста медийна поли­тика. Та нали днес и Русия, и Китай са в ролята на „отбра­ня­ващи се”. Спо­ред Дени­сов благо­да­ре­ние на майс­тор­ството на жур­на­ли­стите, тех­ни­че­с­ките възмож­но­сти на меди­ите, те вече „успя­ват не про­сто успешно да се про­ти­вопо­ста­вят, но и да преми­на­ват на по-​активни позиции”. „Днеш­ната среща е малка, но все пак стъпка по този път”, каза Денисов.

Ръко­во­ди­те­лят на Китай­с­ката медийна група Шен Хай­сюн от своя страна обърна внима­ние на това, че „меди­ите трябва да играят много важна роля в обога­тя­ване на света с информация”. Огла­вя­ва­ната от него струк­тура отго­варя за това гла­сът на Китай да се чува в света, за да могат повече страни да полу­ча­ват пред­става за ста­ващите в стра­ната промени (за китай­с­ката модер­ни­за­ция), за уси­ли­ята, които предпри­ема Пекин на меж­ду­на­род­ната арена. Във връзка с това той даде при­мер как с посред­ни­че­ството на Китай Иран и Саудит­ска Ара­бия са се дого­во­рили за възоб­но­вя­ване на отноше­ни­ята. Спо­ред Шен Хай­сюн Китай отсто­ява циви­ли­за­ци­он­ната концепция на равен­ството, вза­им­ната под­крепа, диа­лога и търпимо­стта, при­зо­вава наро­дите от всички страни да обе­ди­нят уси­ли­ята си за изграж­дане на обще­ство на един­ната съдба (тази идея Си Дзин­пин спо­деля още през 2013 г. по време на лекция в МГИМО).