Печат

С концерт отбелязаха присъединяването на Крим към РФ

Праз­ни­чен концерт, посве­тен на 9-​ата годиш­нина от при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим към Русия се състоя на 18 март, точно на датата на съби­ти­ето, в Държав­ния ака­деми­чен музи­ка­лен театър на Репуб­лика Крим, съобщи ТАСС.

„В дните на Крим­ската про­лет всички сме изпъл­нени с емоции. Спом­няме си 2014 година, как премина рефе­рен­думът, как всички живе­ехме и действахме в еди­нен порив, какви чув­ства ни изпъл­ваха, защото зна­ехме — завръщаме се у дома. Заслужава си да се прежи­вее такова нещо. Подобни емоции със сигур­ност са изпит­вали и нашите вете­рани, донесли побе­дата на роди­ната си във Вели­ката оте­че­ствена война”, цитира ТАСС думите на при­вет­стви­ето на гла­вата на Репуб­лика Крим Сергей Асьонов.

Към при­състващите се обърна и членът на коми­тета по външна поли­тика на Съвета на феде­раци­ята Сергей Цеков. „След 18 март 2014 година е въз­ста­но­вено всичко, което беше раз­ру­шено, съз­да­дено и е много ново. Най-​важното е, че у кри­мчани се възвърна чув­ството за спра­вед­ли­вост. Съще­временно ние с вас не само проме­ни­хме живота си, но и вър­на­хме Русия в редицата на вли­я­тел­ните и уважа­вани страни”, каза Цеков.

В концерта участваха арти­сти от Крим, както и певецът, депу­тат от Думата Денис Май­да­нов. „При­ятно е да раз­би­раме, че бъдещето за нас е единно и пре­красно. И при­ятно е да виждаш как хората веят знаме­ната на репуб­ли­ката и на сво­ята страна”, обърна се към при­състващите Майданов.