Печат

В Чувашия стартира Годината на щастливото детство

Почти пет хиляди деца от всички окръзи на Чувашия участваха в цере­мо­ни­ята по откри­ване на Годи­ната на щаст­ли­вото дет­ство, която се състоя във формата за уче­ници и мла­дежи „День в сто­лице”. Офици­ал­ният старт на годи­ната съвпадна с меж­ду­на­род­ния ден на щасти­ето, което, по думите на гла­вата на Чувашия Олег Нико­лаев, при­дава пози­ти­вен заряд на всички мероприятия.

„Децата са нашето бъдеще. За нас е много важно всяко от тях да намери своя път и на този път да бъде успешно и полезно както за семейството си, така и за роди­ната си. През тази година ние искаме преди всичко да напра­вим така, че да функци­о­нира онова, което е насо­чено към раз­ви­тие на под­рас­тващото поко­ле­ние”, каза ръко­во­ди­те­лят на реги­она, цити­ран от РГ.

През обяве­ната в Чувашия Година на щаст­ли­вото дет­ство са пла­ни­рани меропри­я­тия, които ще уве­ли­чат обхвата на децата с допъл­ни­телно обра­зо­ва­ние, ще продължат раз­ви­ти­ето на съвремен­ната инфра­струк­тура за физ­кул­тура и спорт, ще спо­соб­стват за изява на твор­че­с­ките спо­соб­но­сти, както и подоб­ря­ване на усло­ви­ята в помощ на децата с осо­бе­но­сти в развитието.