Грешка
  • Грешка при заре­жда­нето на фийда
Печат

Лакомия и алчност са в основата на пожара в Махачкала

Това заяви ръко­во­ди­те­лят на Репуб­лика Даге­стан Сергей Мели­ков. По думите му така става, когато хората се опит­ват да нарушат всички мерки за без­опас­ност, за да извле­кат изгода. „Мога да изкажа само своето мне­ние — струва ми се, че в осно­вата на всичко това са алч­но­стта и лакоми­ята”, цитира думите му РИА „Ново­сти”. Мели­ков отбе­лязва, че спо­ред норма­тив­ните изис­ква­ния центърът за тех­ни­че­ско обслуж­ване не трябва да е на няколко метра от бен­зи­но­станци­ята. „Ние пра­вим всичко със соб­стве­ните си ръце и често съз­да­ваме предпо­ставки за извън­редни ситу­ации”, казва ръко­во­ди­те­лят на реги­она. Мели­ков е разпо­ре­дил про­верки на ана­логи­чен бизнес.

В нощта на 14 срещу 15 август мощен взрив — спо­ред оцен­ката на експер­тите от 35 тона тро­ти­лов екви­ва­лент, разтърси Махач­кала — сто­лицата на Даге­стан. Жерт­вите са 35, а повече от 60 са ранени. По думите на ръко­во­ди­теля на Асоци­аци­ята на бен­зи­но­станци­ите Юсуп Чара­бу­раев пър­во­на­чално се е взри­вила амо­ни­ева селитра, която се е съхра­ня­вала в склад срещу бен­зи­но­станци­ята. „Там е имало повече от 90100 тона амо­ни­ева селитра, което е рав­но­значно на 35 тона тро­ти­лов екви­ва­лент”, заяви Чара­бу­раев. След­стви­ето има три вер­сии, като едната, че предпри­е­мач е имал склад за амо­ни­ева селитра на тери­то­ри­ята на авто­сер­виз. По време на ремонтни работи е ста­нало възпламе­ня­ване и селит­рата е дето­ни­рала. Бен­зи­но­станци­ята е плам­нала от взрив­ната вълна.

Пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин изрази събо­лез­но­ва­ния на род­ни­ните и близ­ките на заги­на­лите в траге­ди­ята в Даге­стан и пожела ско­ро­шно оздра­вя­ване на ране­ните. Депу­татът от пар­ламента на Даге­стан Магомед Магоме­дов пре­веде пет мили­она рубли от лич­ната си сметка в реги­о­нал­ния соци­а­лен фонд „Все вме­сте”. „Мислех, надя­вах се, че траге­ди­ята в моя роден Беслан никога няма да се повтори. Изми­наха 19 години… Но животът е по-​опасен, откол­кото ни се струва. Сега с вас ме сро­дява не само животът и рабо­тата, но и общата болка. Най-​искрени събо­лез­но­ва­ния на всеки, в чийто дом е влязла бедата. Сили и търпе­ние, за да прежи­веят тази болка”, написа пол­ков­ни­кът от МВР Гаяна Гари­ева. В кръв­ните цен­трове в Даге­стан се извиха опашки от жела­ещи да дарят кръв.

Жители на раз­лични реги­они на Русия скър­бят заедно с род­ни­ните и близ­ките на заги­на­лите. Събо­лез­но­ва­ния идват от цяла Русия. Първи реаги­раха ръко­во­ди­те­лите на реги­о­ните от Севе­рен Кав­каз. През нощта на 15 август, вед­нага след първите съобще­ния за траге­ди­ята, от Грозни за Махач­кала зами­наха коли на „Бърза помощ” с лекар­ски екипи. От Став­ропол­ския край съобщиха, че ще при­емат постра­дали при взира хора за лече­ние и реха­би­ли­тация. Помощ и мате­ри­али изпрати Ростов­ска област. В кли­ники в Москва са наста­нени 16 пострадали.