Грешка
  • Грешка при заре­жда­нето на фийда
Печат

В Екатеринбург откриха подлез, посветен на Виктор Цой

Под­лезът, посве­тен на певеца Вик­тор Цой и на сверд­лов­ския рок клуб, бе открит в Ека­те­рин­бург по слу­чай 300-​годишнината на града. Новият арт обект се нарича „Эта музыка будет веч­ной”, съобщиха от прес­служ­бата на кмет­ството. „Това е зна­ково място — дълго време под­лезът беше посве­тен на леген­дар­ния Вик­тор Цой. Тук се съби­рат улич­ните музи­канти, изпъл­ня­ват негови песни и съм убе­ден, че тра­дици­ята ще продължи. Сверд­лов­ският рок клуб е ярко и зна­ково явле­ние в изку­ството, с който ние се гор­деем. Затова, запаз­вайки паметта за Вик­тор Цой, взехме реше­ние да посве­тим под­леза не само на него, но и на нашите урал­ски музи­канти”, каза кметът на Ека­те­рин­бург Алек­сей Орлов.

В под­леза има изоб­раже­ния на известни урал­ски рок музи­канти. На тавана с помощта на диодни ленти са изпи­сани цитати от песни на Цой. Тук са изложени и пред­мети, свър­зани с музи­ката от онова време — елек­три­ческа китара „Урал”, педал „Эффект Вау-​Вау” и зву­ков уси­л­ва­тел. Про­ектът е дело на худож­ници от фести­вала на улич­ното изку­ство „Стенография”.

Чества­ни­ята на 300-​годишнината на Ека­те­рин­бург са от 12 до 19 август. Мест­ните вла­сти оча­к­ват меропри­я­ти­ята да бъдат посе­тени от не по-​малко от един милион души. Поло­ви­ната от сред­ствата за чества­ни­ята (250 мили­она рубли) са от спонсори.