Грешка
  • Грешка при заре­жда­нето на фийда
Печат

Русия е домакин на Световния младежки фестивал през 2024 г.

В 15 страни вече са съз­да­дени наци­о­нални подгот­ви­телни коми­тети, съобщи за ТАСС ръко­во­ди­те­лят на „Росмо­ло­дежь” Ксе­ния Разу­ва­ева. „Страни от раз­лични точки на света про­явя­ват жела­ние да участват в подго­тов­ката на Све­тов­ния мла­дежки фести­вал. Това е дока­за­тел­ство, че за мла­дежите наи­стина няма гра­ници нито за друж­бата, нито за меч­тите, нито за възмож­но­стите. На фести­вала те ще започ­нат новата исто­рия на меж­ду­на­род­ния мла­дежки диа­лог”, каза Разуваева.

Коми­тети са открити в Аржен­тина, Хон­ду­рас, Израел, Индо­не­зия, Ирак, Испа­ния, Йемен, Либе­рия, Малай­зия, Мек­сико, Паки­стан, Панама, Параг­вай, Уруг­вай, както и в стра­ните от Кариб­ския басейн. В съз­да­ва­нето им участват мини­стер­ствата за работа с мла­дежта, друже­ства и сту­дент­ски орга­ни­за­ции, асоци­ации на випуск­ници на руски вузове.

Зада­чите на коми­те­тите са да напра­вят под­бор на участ­ниците, на делегаци­ите, както и да попу­ля­ри­зи­рат фести­вала в стра­ните участ­нички. След края на Све­тов­ния мла­дежки фести­вал наци­о­нал­ните подгот­ви­телни коми­тети ще ста­нат основа за форми­ране на меж­ду­на­родно мла­дежко движе­ние в тези страни. Спо­ред съобще­ни­ето на прес­служ­бата на фести­вала, в най-​близко време ще бъдат открити още 40 коми­тета в раз­лични страни. Све­тов­ният мла­дежки фести­вал ще се про­веде във феде­рал­ната тери­то­рия „Сириус” от 1 до 7 март 2024 г.