Грешка
  • Грешка при заре­жда­нето на фийда
Печат

Спират доставката на резервни части за вертолети "Ми" за България

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Русия спира достав­ките на резервни части за руска и съвет­ска военна тех­ника на недруже­ствени държави и отнема лицен­зите за право на ремонт на такава тех­ника, като ответна мярка за пре­да­ва­нето на руско и съвет­ско оръжие на Украйна, обяви пред агенция „Интерфакс” ръко­во­ди­те­лят на рус­ката Феде­рална служба за воен­но­тех­ни­че­ско сътруд­ни­че­ство (ФСВТС) Дмит­рий Шугаев.

По-​специално, на предпри­я­ти­ята се отнемат

Печат

Украйна влиза в НАТО, ако отстъпи територии?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Начал­ни­кът на канце­ла­ри­ята на гене­рал­ния сек­ре­тар на НАТО Стиън Йен­сен допуска възмож­но­стта за член­ство на Украйна в Север­но­ат­лан­ти­че­ския али­анс в замяна на отстъпка на част от ней­ната тери­то­рия на Русия. Спо­ред него този вари­ант е неже­лан, но веро­ят­но­стта за подобно раз­ви­тие на съби­ти­ята съще­ствува. „Смя­там, че реше­ни­ето може да бъде

Печат

САЩ молят Иран да спре доставките на БПЛА за Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

По данни на изда­ни­ето „Фай­нен­шъл Таймс” САЩ са помо­лили Иран да пре­крати достав­ките на безпи­лотни лета­телни апа­рати (БПЛА) за Рус­ката феде­рация. Въпреки много­брой­ните опро­верже­ния от страна и на Иран, и на Русия, Западът продължава да насто­ява, че Техе­ран пре­дава безпи­лот­ници на Москва.

Спо­ред иран­ски чинов­ник и друг човек, информи­ран за

Печат

Украинци ще ликвидират африкански лидери, ориентирани към Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Служ­бата за външно раз­уз­на­ване на Вели­ко­бри­та­ния МИ-​6 е подгот­вила за изпращане в Африка диверсионно-​наказателен отряд, който се състои от 100 воен­но­служещи от укра­ин­ски наци­о­нални форми­ро­ва­ния, съобщи за ТАСС воен­но­дипло­ма­ти­че­ски източ­ник. „Спо­ред потвър­дена от няколко източ­ника информация за про­ти­во­действие на раз­ви­ти­ето на