Печат

Твърденията за руски атаки срещу Олимпиадата са "рядка глупост"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Лондон и Вашингтон едновременно обвиниха Русия за кибератаки срещу Игрите в Токио 

Твър­де­ни­ята на Мини­стер­ството на външ­ните работи на Вели­ко­бри­та­ния за няка­кви опити на рус­ките спе­ци­ални служби с помощта на кибе­р­атаки да про­ва­лят Олимпи­а­дата в Токио преди отлага­нето й за 2021 г. заради пан­деми­ята в духа на гьо­бел­со­вата про­паганда са налуд­ни­чави измислици и редки глупо­сти, заяви пред ТАСС председателят

Печат

ШОС е обезпокоена от нова икономическа криза

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Нова све­товна ико­номи­ческа криза, про­во­ки­рана от пан­деми­ята от коро­на­ви­рус, засегна и стра­ните от Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътруд­ни­че­ство (ШОС), заяви в беседа с коре­спон­дент на ТАСС гене­рал­ният сек­ре­тар на орга­ни­за­ци­ята Вла­ди­мир Норов. Изли­за­нето от тази кри­зисна ситу­ация може да се окаже продължи­телно, призна той. Гене­рал­ният секретар

Печат

Без Русия Съветът на Европа губи общоевропейския си характер

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Пред­се­да­те­лят на Съвета на феде­раци­ята Вален­тина Мат­ви­енко раз­чита, че визи­тата на гене­рал­ния сек­ре­тар на Съвета на Европа Мария Пейчинович-​Бурич в Русия ще съдейства за пре­кра­тя­ва­нето на конфрон­таци­ята и на опи­тите за непра­во­мерно лиша­ване от пъл­номощия на рус­ката делегация в Пар­ламен­тар­ната асам­блея на Съвета на Европа (ПАСЕ). Срещата

Печат

Съветът за сигурност на ООН обсъди контрола на прекратяване на огъня

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Съветът за сигур­ност на ООН обсъди необ­хо­димо­стта да се осигури кон­трол на режима на пре­кра­тя­ване на огъня в Нагорни Кара­бах, заяви в нача­лото на сед­мицата пред жур­на­ли­сти пред­се­да­тел­стващият през октом­ври Съвета посто­я­нен пред­ста­ви­тел на Русия в Све­тов­ната орга­ни­за­ция Васи­лий Небензя след закри­тото засе­да­ние за Нагорни Карабах.

Сега е