Печат

Патрушев: Необходим е активен диалог за Афганистан

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Сек­ре­та­рят на рус­кия Съвет за сигур­ност Нико­лай Патру­шев при­зова другите страни да коор­ди­ни­рат по-​активно уси­ли­ята си за урегу­ли­ране на ситу­аци­ята в Афга­ни­стан в рам­ките на диа­лого­вите формати.

По време на петата много­странна среща на пред­ста­ви­тели в областта на сигур­но­стта, посве­тена на афга­ни­стан­с­ката про­блема­тика, той отбе­ляза, че този меха­низъм от момента на съз­да­ва­нето му през 2018 г. е дока­зал сво­ята необ­хо­димост. Патру­шев раз­чита, че прак­ти­ката на про­веж­дане на такива срещи ще бъде продължена и в бъдеще.

„Важно е да се уве­ли­ча­ват съвмест­ните уси­лия и в рам­ките на други меж­ду­на­родни диа­логови меха­низми по афга­ни­стан­с­ката про­блема­тика, съз­да­дени и рабо­тещи при лиди­ращата роля на нашите страни. Осо­бено място сред тях заема мос­ков­ският формат. Раз­ви­ти­ето на ситу­аци­ята в Афга­ни­стан е неот­де­лима тема на меропри­я­ти­ята по линия на Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътруд­ни­че­ство, на Орга­ни­за­ци­ята на Дого­вора за колек­тивна сигур­ност и Общ­но­стта на неза­ви­си­мите държави. Рабо­тата в тези формати трябва да се допълва орга­нично”, е мне­ни­ето на Патрушев.

Той изрази надежда, че пред­ста­ви­тели на Афга­ни­стан също ще се вклю­чат в дей­но­стта на диа­лого­вия меха­низъм, когато бъдат съз­да­дени необ­хо­ди­мите условия.